Zvcrinats spaou vroclavas tulkotajs

Tulkoðanas jomâ pçc kârtas secîga tulkoðana ir saistîta ar arvien lielâku reputâciju. Kâpçc? Ir daudz iemeslu, kâpçc, no mutiskâs tulkoðanas, ðis stils patieðâm patika. Kâdas ir nozîmes?

Pirmkârt, mobilitâte. Iedomâjieties biznesa tikðanos, kuras laikâ jûs ceïojat pa izstâþu zâlçs esoðajiem koridoriem, uz kuriem jûs koncentrçjaties un apsprieþat konkrçtu objektu vai risinâjumu punktu. Ja plânojat ïaut ârzemniekiem saprast jûs un jûs nezinât savu valodu, jums ir jâietver tulks. Tomçr veiksmîgas tulkoðanas secîbâ jûs to iekïaujat.

Otrkârt, diskusiju iespçja. Ðo iespçju nenodroðina sinhronâ tulkoðana. Salonâ esoðais tulkotâjs tulko tikai saturu, ko sniedz runâtâjs. Savukârt, lai panâktu efektîvu mijiedarbîbu, iegûs secîgu tulkoðanu. Jûs vienmçr varat veikt diskusiju, un ðâdâ gadîjumâ students izskaidro visu dalîbnieku izteikumus.

Treðkârt, viòi mâcâs augstâ lîmenî. Ne tulkotâjam ir nosliece uz tiem rakstît. Tiem, kas tiem noteikti, var viegli tikt galâ ar „dzîvu” tulkoðanas spiedienu, bez iespçjas atbalstît papildu materiâlus vai zinâtniskus pakalpojumus. Spçle, protams, ir persona, kas labi zina valodu. Un, ja mçs vçlamies garantçt, ka cieðâ funkcija tiks uzbûvçta perfekti, tomçr mçs varam agrâk sniegt tam daþâda veida materiâlus par tçmu, kurâ notiks diskusija.

Ceturtkârt, viegla organizâcija. Kas attiecas uz secîgâm interpretâcijâm, tâm nav nepiecieðama tehniskâ sagatavoðana vai specializçta tehnika. Tâtad jums nav jâmaksâ par pierâdîjumiem par telpas iznomâðanu ar kabîni sinhronai tulkoðanai. Jums nav jâpieprasa aprîkojums, kas ïauj saòemt tulkotu saturu, piemçram, klausîtâjiem paredzçtâs austiòas.

Sekojoðâ tulkoðana ir ïoti populâra, jo tâ ir ïoti funkcionâla cilvçkiem, kuri interesçjas par sapulci. Viòus vienmçr vada sievietes ar augstâm kompetencçm un lîdz ar to pçdçjâ lîmenî.