Virtuves iekartas restoranos

ATEX direktîva, ko dçvç arî par Jaunâs uzvedîbas direktîvu, ir dokuments, kura galvenais mçríis ir Eiropas Savienîbas dalîbvalstu tiesîbu normu tuvinâðana aizsardzîbas sistçmâs un ierîcçs, kuras tiek izmantotas vietâs, kas pakïautas metâna vai ogïu putekïu sprâdzieniem.

Direktîva galvenokârt nosaka galvenâs droðîbas prasîbas, plaðo produktu klâstu un sadarbîbas metodes ar pirmajâm droðîbas prasîbâm.Eiropas standartiem ir galvenâ nozîme direktîvâ, kurâ sîki aprakstîti tehniskie veidi, kâ pierâdît sadarbîbu ar droðîbas prasîbâm. Kopâ ar principu, ka preces ir identiskas lîgumam, tiek pieòemts, ka tas ir sinhronizçts ar pamata droðîbas prasîbâm.Parastâs prasîbas attiecîbâ uz sprâdzienbîstamâs zonâs ieviestajâm iekârtâm un aizsardzîbas sistçmâm ir atrodamas direktîvas II papildinâjumâ. Runa ir par vispârçjâm prasîbâm, materiâlu izvçli, dizainu un formu, iespçjamiem aizdegðanâs avotiem, draudiem, kas rodas no ârçjâm ietekmçm, prasîbâm droðîbas ierîcçm un prasîbu nodroðinâðanu, kas nodroðina sistçmas droðîbu.Saskaòâ ar norâdçm raþotâjam ir jânovçrð sprâdzienbîstamas vides radîðana ar instrumentiem un aizsardzîbas sistçmâm, lai novçrstu sprâdzienbîstamas vides aizdegðanos, apspiestu vai ierobeþotu sprâdzienu.Traukiem un aizsardzîbas metodçm jâbût konstruçtâm tâ, lai novçrstu sprâdziena iespçjamîbu. Viòiem jâbût sagatavotiem ar zinâðanâm par tehniskajâm zinâðanâm. Un ierîèu detaïâm un sastâvdaïâm jâbût stabilâm un saskaòâ ar raþotâja ieteikumiem.Visâm iekârtâm, aizsardzîbas sistçmâm un aparâtiem jâbût CE maríçjumam.Materiâli, ko izmanto ierîèu vai aizsardzîbas sistçmu tîklâ, nevar bût viegli uzliesmojoði. Starp tâm nedrîkst bût reakcijas ar saturu, kas varçtu izraisît iespçjamu sprâdzienu.Trauki un aizsardzîbas pasâkumi nevar radît bojâjumus vai radît jaunus ievainojumus. Viòiem ir jânodroðina, lai viòu darba rezultâtâ nebûtu pârâk augsts drudzis un starojums. Viòi nevar strâdât ar elektriskiem apdraudçjumiem, bet tie nevar saturçt bîstamas situâcijas.