Viriedu modes skate

Vecajâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri pabeidza uzkrâðanas sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs palika îsâkajâ elementâ, un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To îstenoðanai tika izmantoti tikai labi un smalki audumi ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki pilnâ tamborçjumâ. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar bagâtîgiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes tika sagatavota izsmalcinâtas, îpaði pçdçjai bâzei sagatavota kâzu kleita. Kleita tika izmaksâta personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks pieðíirti vietçjai bçrnu namam. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdus praktiskus un efektîvus pasâkumus. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti atgriezuði mûsu materiâlus izsolç, un tad izsoles priekðmets bija pat visu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka mûsdienîgâkâ kolekcija ðobrîd nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt datordarbîbu, kurâ bûtu definçtas apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Vietçjais apìçrbu zîmols ir netipisks reìiona izcilâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ valstî ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ pirmajâ vietâ katrs no daudzajiem labâkajiem ðuvçjiem, drçbniekiem un dizaineriem. Laiku pa laikam uzòçmums sadarbojas ar lieliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti populâras, tas vienmçr ir pirms veikala sâkuma, tie, kuri ir gatavi kalpot noteiktâs rindâs no rîta. Ðîs kolekcijas iznâk tajâ dienâ.Ðîs iestâdes materiâli jau daudzus gadus âtri tiek galâ ar patçrçtâju atpazîstamîbu, arî pasaulç un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir guvusi, un kas dod tematiem augstâko klasi.

Skatiet savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi