Valsts drodibas parvaldibas sistcma

Pastâvîgie entuziasti, kas brauc uz transportlîdzekli, nav dzîvoklî, lai liegtu sev prieku, kas iegûta no velosipçdu ceïa, pat ja gaidâmais lietus. Viòi paskaidro, ka piemçrots riteòbraukðanas apìçrbs, kas paredzçts velosipçdiem, nenozîmç, ka starp velosipçdu braucieniem lietus laikâ, kâ arî labu laika apstâkïu dçï. ko meklçt, pçrkot. Kâ jûs zinât, mûsu cerîbas bûs atðíirîgas, ceïojot nelielâ drizzâ un ceïojumâ uz vidi, kurâ laika apstâkïi ir burvîgi.

Viegla lietus jaka - tâ pirmâ priekðrocîba ir tâ, ka tâ neko nedara, un salocotai tai ir maz vietas. Tas ir ideâls risinâjums, ja mçs braucam uz nenoteiktu laika apstâkïu sezonu, bet ne par nepârtrauktu lietusgâzi. Tâs svarîgâ priekðrocîba ir ierobeþotâ gaisa caurlaidîba, vai pçc ilga laika lielas pûles, mûsu íermenis, ko mçs pârmçrîgi sviedam, un mçs sâksim justies, kad bûs pirts.Tradicionâlâ lietus jaka - tâ ir apgrûtinoðâka un plaðâka nekâ iepriekð aprakstîtâ lietus jaka, taèu tâ tiek pievienota ne tikai velosipçdam, bet gan pastaigâm. Labâkais lietus jaka vajadzçtu bût stand-up apkakle, nedaudz pagarinâts atpakaï (lai aizsargâtu mûsu nieres no atdzesçðanas un vismaz viena kabata maziem priekðmetiem. Turklât ðâda veida sporta lietusmçteïi ir dekorçti membrânâ, pateicoties tam vâks ne tikai palîdz mums no lietus, bet arî izzûd sviedri, pateicoties kam mçs nejûtam nepatîkamo gatavoðanas sajûtu pçc lielas sviedriem.Lietus bikses - izvçle izskatâs tâda pati kâ jakas. Vai nu viegls, bet nedaudz elpojoðs, vai nedaudz biezâks, bet nosusina sviedri. Vissvarîgâkais ir pievçrst uzmanîbu tam, vai lietus padome ir piemçrota arî bikses apstrâdei, vçlams, nenoòemot apavus (daþkârt gadâs, ka, ja mçs lietosim, mçs nedz nevçlamies, nedz apstâkïus uzòemt bikses.

Velosipçdu lietus tçrps var bût visi ïoti uzskaitîtie apìçrba gabali. Papildu iespçja ir arî speciâli lietus aizsargi íiverei, apaviem un cimdiem. Un vai viòi bûs jûtami galvenokârt no bikera vçlmçm un apstâkïiem, kâdos viòð atrod sevi.