Vakuuma un balta vakuuma iepakojums

Nepareizi uzglabâta pârtika âtri sadalâs. Papildus mikroorganismu un fermentu dekonstruktîvajai iedarbîbai liela vieta ir skâbekïa kontakts ar produktu. Oksidçðanas procesi izraisa uzturvçrtîbas, stâvokïa un smarþas zudumu, olbaltumvielas vienkârði puve un tauki ir taukaini. Tâpçc tas rada peïòu ne tikai labs, sabojâts çdiens, bet tikai jâizmet.

Ja mâju gadîjumâ divu olu vai desu izmetðana nebûs finansiâla drâma, restorâna gadîjumâ tas ir svarîgs vecs, jo nepareizi uzglabâta pârtika ir tikai izmaksas. Un, ja mçs izlaidîsim korupcijas pazîmes un radîsim sliktu produktu, mçs varam vienkârði saindçt sevi vai savus darbiniekus.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus. Zāles, kas uzlabo atmiņu un koncentrāciju

Ir vienkârðs risinâjums, lai palîdzçtu mums zaudçt naudu un iespçjamos procesus no saindçtajiem viesiem. Tas ir iepakojums, saglabâjot vakuuma iepakojuma maisu. Ðîs tehnikas izmantoðana nodroðina pietiekamu priekðmetu un çdienu izturîbu, ir pieejama un spçcîga. Iepakoðanas maðînas ir ierîces, kas kalpo pârtikas produktu un gatavu çdienu hermçtiskai noslçgðanai. Tie novçrð skâbekïa un baktçriju un mikroorganismu piekïuvi, pateicoties tam, ka ilgstoði slçgtâ pârtika nezaudç savu uzturvçrtîbu.

Iepakoðanas iekârtâs apstrâdâtie grozi atbilst daudziem augstiem standartiem. Tiem jâbût bez smarþas, mijiedarboties ar pârtiku. Svarîga ir mehâniskâ bojâjuma tîra stiprîba. Papildu nosacîjums ir iespçja pasterizçt, gatavot vai termiski apstrâdât mikroviïòu krâsnî - un folija, no kuras ðie konteineri ir izgatavoti, izturçs ðâdu procedûru. Svarîga prasîba ir garðas un smarþas neitralitâte, lai pârtikas produkti saglabâtu savas vçrtîbas un vçrtîbas. Vakuuma iepakojuma maisi ir pielâgoti pârtikas produktu daudzgadu uzglabâðanai. Tie ir pieejami arî atkârtoti izmantojamâ versijâ, pateicoties kuriem tie ir pietiekami izturîgi pret mazgâðanu trauku mazgâjamâs maðînâs un skruberî. Tie ir viegli strâvas izmçri, pateicoties tam, kâpçc mçs rçíinâmies ar iespçju saskaòot rokassomu ar mûsu paðu produktu vai pârtiku.