Vakuuma apicrbu iepakojums

Vakuuma iepakojums ir neaizstâjams, ja vçlaties uzglabât produktus ilgâk. Tie kalpo pârtikas droðîbai transportçðanas un uzglabâðanas laikâ. Tirgû pârdod daudz veidu vakuuma iepakoðanas iekârtas. Ðim rîkam ir divi galvenie veidi.

Kameru iepakoðanas maðînaTad ir kameras un sloksnes iepakotâji. Abâm konstrukcijâm ir tieðas iezîmes un trûkumi. Vakuuma kameras iepakoðanas maðîna apstrâdâ gaisa iesûkðanas vçrtîbas no ierîces iekðpuses. Iepakotâs preces ir pilnîbâ paslçptas iekðçjâ kamerâ. Tas atvieglo procesa atkârtoðanos, ir arî vçrtîga iezîme ar milzîgu iepakotu preèu daudzumu, tâpçc ðî ierîce atradîsies lietoðanâ konkrçtos uzòçmumos. Par ðo standartu ir atbildîgi iepakojumi, kas izgatavoti no viegli izvçlçties un salîdzinoði lçtâm folijâm.

Iepakoðanas maðînaVçl viens konstrukcijas risinâjums ir slokðòu iepakotâjs. Ðeit iepakotâs preces satiek iepakoðanas iekârtas ârpusi. Telpâ tiek veidots plastmasas maisiòa gals. Tâpçc viss process ir iespçjams nekâ kameras iepakoðanas maðînas gadîjumâ, un tam ir nepiecieðama darbinieku uzraudzîba. Dârgâki maisi ir nepiecieðami pçdçjâ veida iekârtâm. Un ðî kameras iesaiòoðanas maðînas modeïa trûkums ir iespçja iepakot produktu ar nestandarta izmçriem, kas nav slçpjas kameras iekðpusç. Ðo iekârtu zîmolu piedâvâ daudzi raþotâji.

Tepro vakuuma iepakoðanas iekârtaTepro vakuuma iesaiòoðanas maðînu raksturo piemçrotu izstrâdâjumu izmantoðana un pârdomâta konstrukcija, kuras pamatâ ir 50 gadu uzòçmuma pieredze. Tepro piedâvâ pilnu iepakoðanas iekârtu klâstu. Tie piedâvâ gan vienkârðus piederumus mâjas lietoðanai, gan îpaði pielâgotas gastronomijas ierîces. Vakuuma iepakoðanas iekârtu cenu diapazons svârstâs no vairâkiem simtiem zlotu lîdz pat vairâkiem tûkstoðiem zlotu.

Svarîgâkâs iepakoðanas iekârtu daïasZîmoli, kuriem jums jâpievçrð uzmanîba, izvçloties iepakoðanas maðînu, ietver:- sûkòa veiktspçja, kas nonâk tieði pie ierîces jaudas.- kameras izmçrs vai blîvçðanas stieòa garums- izturîba un izmçri, kas ïaus ierîci pielâgot Polijas telpâm.- somas cena konkrçtam vakuuma iepakoðanas maðînas modelim.- lielâkâm ierîcçm skatiet, vai ir pievienots ratiòð, kas atvieglo kustîbu.