Ugunsgrcka briesmas

Daudzâs rûpniecîbas nozarçs ir ïoti nopietns ugunsgrçka drauds. Es runâju ne tikai par degvielas, enerìijas, krâsu, bet arî par cukura vai miltu raþoðanu. Vielas, ko tâs var tçrçt tvaika, gâzu, ðíidrumu, ðíiedru vai aerosolu apziòâ kopâ ar gaisu vai citâm ïoti neaizsargâtâm vielâm, var reaìçt viena ar otru un tâm ir sprâdzienbîstamas vielas.

Vivese Senso Duo Shampoo

Tâpçc ir daudz tiesîbu aktu, kuru galvenais mçríis ir novçrst ugunsgrçkus. Vispirms es runâju par ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija likumu minimâlâs darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas prasîbu vçsturç kopâ ar iespçju rîkoties sprâdzienbîstamas vides darba nozîmç. Ðis tiesîbu akts galvenokârt ir paredzçts, lai novçrstu jebkâdas sprâdzienbîstamas vides raðanos. Turklât tas rada uzliesmojuma novçrðanu un sprâdzienbîstamîbas samazinâðanu.Sprâdziendroðie sistçmu, tas ir, & nbsp; pierâdîjums sistçma ietver daudz faktoru. Runâjot par droðîbu, ðajâ sistçmâ bûtu jâpiemin îpaði iedzîvotâji membrânu izkraut sprâdzienu, sprâdzienslâpçðanas sistçmas un eksploziju izolâcijas sistçmas.Membrânas ir ierîces, kas palîdz rûpnieciskâm ierîcçm. To raksturs ir aizsardzîba pret katru filtru, dzirnavu, tvertni, ðíirotâju, drupinâtâju vai ciklonu.Un sprâdziena novçrðanas sistçmas ir konstruçtas tâ, lai sprâdziena kârtîbâ novçrstu augsta spiediena veidoðanos. Slâpçðanas plâns galvenokârt sastâv no optiskâ un spiediena sensora, vadîbas paneïiem, HRD cilindriem un nerûsçjoðâm sprauslâm.Sprâdziena izolâcijas sistçma ir sistçma, kuras primârais dizains ir galvenokârt, lai samazinâtu sprâdziena ietekmi. Es runâju ðeit par tâdâm iekârtâm kâ pretvârsti, âtras darbîbas skrûves, sprâdziendroði skursteòi un âtrgaitas vârsti.Jâatceras, ka sprâdziendroðas sistçmas ir viena no veselîbas un droðîbas prasîbâm.