Tulkotajs lublin

Tulka darbs ir ârkârtîgi svarîgs un ïoti atbildîgs darbs, jo tas saprotami dod abâm vienîbâm to paðu izpausmes nozîmi otrâ apgrozîjumâ. Tas, kas notiek iekðpusç, nedrîkst tik daudz atkârtot vârdu, kas ir teikts, bet gan izteikt izteiksmes nozîmi, saturu, bûtîbu, un tad tas ir ïoti liels. Ðâdâm skolâm ir unikâla nozîme komunikâcijâ un izpratnç par to, kâ un kâ tâs traucç.

Dzçrieni no tulkojumu veidiem ir secîga tulkoðana. Tâtad, kâdus tulkojumus viòi arî tic viòu îpaðîbâm? Nu, vienas sievietes runas laikâ, tulkotâjs uzklausa noteiktu uzmanîbu ðai grupai. Pçc tam viòð var veikt piezîmes un vienkârði atcerçties to, ko viòð izvçlas runâtâju. Ja tas aizver jûsu uzmanîbu, tad tulkotâja uzdevums ir nodot savu pamatojumu un saturu. Kâ jau minçts, tam nav jâbût burtiskai atkârtoðanai. Tâpçc viòam ir jâpârliecinâs par nozîmi, principiem un izteikumiem. Pçc atkârtoðanâs runâtâjs vada savu viedokli, atkal dodot to îstiem atribûtiem. Un viss notiek sistemâtiski lîdz paziòojuma vai sarunu partnera atbildes beigâm, kurð arî parâdâs viòa valodâ, bet viòa uzmanîba tiek motivçta un izsniegta personas skaitam.

Ðâdam tulkoðanas veidam ir savas îpaðîbas un vçrtîbas. Priekðrocîba faktiski ir tâ, ka tâ notiek. Izteikuma fragmenti, tomçr ðie posmi var izjaukt zinâmu uzmanîbu un sagatavoties paziòojumiem. Tulkojot kâdu raksta daïu, jûs varat viegli novçrst uzmanîbu, aizmirst par kaut ko vai vienkârði izlaist no palaist. Tomçr visi var redzçt visu, un komunikâcija ir saglabâta.