Tulkotajs angiu mielec

Polijas angïu tulkotâjs ir lîdzeklis, kuru arvien vairâk izmanto valodas apguvç. Vai tas ir pareizi? Kâ lietot ðo ierîci tâ, lai tas bûtu tuvs reâls atbalsts un neradîtu neskaidrîbas?Izmantojot interneta tulkotâju, teorçtiski ir ârkârtîgi dabiski. Tulkotâjam logs, ievadiet rakstu valodâ, izvçlçties oriìinâlo valodu un valodu, mçs vçlamies, lai tulkot tekstu, noklikðíiniet uz "tulkotâjs", pçc kâda laika logu NOP up blakus mums ir teksts tulkots citâ valodâ. Tik daudz zinâtnes.Tomçr darbâ tas ir tik maz lielâks. Mums ir jârûpçjas, lai datorprogramma, bez iemesla, cik sareþìîta, attîstîta un jauna, nebûtu pareizi izlûkoðanas. Iespçja to izmantot ir ïoti maza. Es ieteiktu izmantot tulkotâjs galvenokârt panâkumiem, ja vçlaties âtri uzzinât, kâ parasti uzòemto dokumentu valodâ, kas ir ârvalstu mums, vai kuru mçs izmantojam nosaukumâ pârâk modernu. Tas ïaus mums ietaupît laiku, es bûtu tçrçt panâkumiem, ja mçs meklçjâm vârdnîcâ pa vienam visi frâzes.Saòemtais dokuments tiks tulkots automâtiski, tas ïaus mums iepazîties ar dokumenta principu (daïçji to varam saprast, tomçr mums ir nepiecieðams bût ïoti uzmanîgiem. Tekstu, kuru tulkojis tulkotâjs, nevar pievienot nevienam citam lietojumam, izòemot tikai, lai vairâk vai mazâk izlasîtu domu. Tas ir tâdçï, ka teksts, kas automâtiski tiek pârtulkots ar datorprogrammu, kurai nav atbilstoðas izziòas, var bût pilns ar valodu un stilistiskâm kïûdâm.Valodu mâcîðana ir princips. Mçìinâjumi griezt stûrus un traukus, piemçram, kâ daïu no mâjas darbiem (nemaz nerunâjot par to, ka oficiâla dokumenta gadîjumâ tas nav labs tekstu, kas tulkots, izmantojot tulkotâju, var bût grûti. Tulkotâja izveidotâs kïûdas ir ïoti redzamas.

http://lv.healthymode.eu/kankusta-duo-labs-un-lets-lidzeklis-novajesanu/

Tomçr tulkoðanas aìentûra vislabâk ir izmantot îpaðu tulkojumu.