Tulkodanas aienturas laiva

Tradicionâlâ putekïsûcçja problçma galvenokârt skar alerìijas slimniekus. Dati ir tâdi, ka putekïsûcçjs, kas iesûc gaisu, to atdod atpakaï saskaòâ ar piesâròotâjiem. Protams, tiek sâkti filtri, kas to risina, bet neviens filtrs neietekmç plaðu. Ðim jautâjumam ir vairâki pierâdîti risinâjumi, un dzçrieni no tiem veido centrâlo putekïu sûcçju vai centrâlo vakuuma tîrîðanas sistçmu. Un kâds ir plâna mçríis un kad tâ notiek?

EcoSlim EcoSlim Īsā laikā efektīva slimības figūra

Galvenais stila elements ir centrâlâ daïa. Tas ir savienots ar cietajâm caurulçm, kas visbieþâk ir izgatavotas no PVC, kas piestiprinâs îpaði piestiprinâtâm sûkðanas ligzdâm, kas nonâk robeþâs. Paðu putekïsûcçju veic, izmantojot lokanâs caurules, kas atrodas tuvâkajâ ligzdâ. Centrâlâ vienîba visbieþâk tiek aplûkota ârpus galvenajâm telpâm, piemçram, garâþâ un tâ priekðmets strâdâ ar atbilstoðu spiedienu visai iekârtai. Ir vçrts uzsvçrt, ka vieta, kur vienîba meklç, ir jâkontrolç un mierîga no dzîvojamiem rajoniem. Piemçram, ja jûs meklçjat pagrabâ, kur ir mitrums, jums jâdomâ par nâkamo filtrçðanas gaisu. Iesûkðanas ligzdas, kas ir vainîgas darbîbâ svarîgâs vietâs, jo tâs aiz durvîm vai mçbelçm ievçrojami kavçs putekïsûcçju. Tîrîðanas ðïûtene, kas ir izgatavota no mîksta materiâla, ir garâka par to, ko mçs zinâm no vienkârðiem mâjsaimniecîbas putekïsûcçjiem un parasti ir apmçram 15 metru garð. Vakuuma apkures sistçmai ir trûkumi, kas jâapsver, pirms mçs par to lemjam. Pçc tam, kad tas ir svarîgi, tas prasa bûvniecîbu, un, ja mçs to plânojam spçlçt atseviðíâ mâjâ, ir vçrts to ievietot mâjas projektçðanas stadijâ. Jo jau bûvçtajâ vietâ ir grûti atrast dzîvokli viòa maltîtei.