Tulkodana un vclaties atbrivoties

Aizvien nozîmîgâks darbs sezonâ, kad pasaulç mçs novçrojam aizvien lielâku dokumentu un informâcijas plûsmu starp viesiem un uzòçmumiem, kâ arî mçs nodarbojamies ar daudziem starptautiskiem darîjumiem, spçlçjam cita veida dokumentus no daþâdâm valodâm. Mçs noteikti varam atðíirt vairâkus profesionâlo tulkotâju tulkoðanas veidus.

Bez tulkojumiem, kas parasti ir rakstîti, mums ir arî konference un sinhronâ tulkoðana, vai tulkojumi attâlinâtâs dialoga valodâs no attçliem un rakstiem no datoru plâniem.

Kas attiecas uz izkârtojumu, jo pçdçjais, kurð var apstrâdât individuâlus tulkojumus, varam to noteikt kâ nozîmîgus speciâlistu tulkojumus. Strâdâjot pie tiem, nav nepiecieðamas nekâdas kompetences, kas apstiprinâtas ar îpaðiem dokumentiem vai oficiâlâm atïaujâm. Es vienmçr varu lûgt, lai grupa, kas strâdâ pie ðâdu tekstu tulkoðanas, bûtu speciâlists vai bûtu zinoðs par konkrçtu tçmu. Tur nav jâbût kvalificçtam lingvistam, un jums vajadzçtu atrast dzîvokli labotâjiem un konsultantiem, piemçram, juristiem, IT speciâlistiem vai inþenieriem. Atkarîbâ no dokumenta rakstura, kuru plânojat dzîvot nâkamajai valodai, jûs varat dzîvot ar siltumu un palîdzçt ârstam vai praktiskâkam tulkotâjam.

Ja mçs runâjam par otro tulkoðanas veidu, proti, zvçrinâtu tulkojumu, tulkojums ðajâ gadîjumâ bûtu jâuztic tikai zvçrinâtajiem tulkotâjiem, kas ir vienîgie cilvçki tâ sauktâ sabiedrîbas uzticîba. Viòiem ir vajadzîgie atzinumi un ârçjo zinâðanu sertifikâti par konkrçtu tçmu. Tas bûtu universitâtes diploms, pabeigts kurss vai eksâmens. Ðî varianta dokumentu tulkojums savâ valodâ ir piemçrots, cita starpâ, tiesas un procesuâlie dokumenti, sertifikâti un skolu vçstules.

Domâjot, materiâlu un grâmatu tulkojums attiecas uz katru jomu. Tomçr ir iespçjams norâdît diezgan daudz no populârâkajâm jomâm, kas ir âtrâkais pieprasîjums. Piemçram, parasti ir juridiski teksti, piemçram, lîgumi, spriedumi un notariâlie akti, vai vienkârði svarîgu pasaules notikumu tulkoðana. Tad tie var bût ekonomiski un banku ziòâ.Nosaka vismaz visus komercdokumentus, tehniskâs un IT publikâcijas, kâ arî medicîniskos tekstus.