Tirdzniecibas uzocmums korob laiva

Mazâkas tirdzniecîbas sabiedrîbas vadâs pçc viòu tiesîbâm. Lîdz ar to tie nav ieteicami daudzâs citâs datorprogrammâs nekâ visai mazumtirdzniecîbas íçdei. Mazâki veikali iegûst no normas daþiem mazâkiem sortimentiem, mazâkiem laukumiem, nodarbina mazâk darbinieku, un vissvarîgâk - tie nav vçrsti uz vispârîgiem noteikumiem, kas nonâk veikalos, kas iet uz veseliem tîkliem.

Tâpçc mazo privâto veikalu îpaðnieki var veikt nelielas izmaiòas veikala bûtîbâ, piemçram, ievieðot reklâmas saskaòâ ar viòu viedokli.

Mini Market programmaVidçjâ lieluma veikaliem paredzçtâ Mini Market programma ir lielisks risinâjums vidçjiem uzòçmumiem. Tas ïauj efektîvi pârvaldît veikalu, pârraudzît tâ uzglabâðanas lîmeni un pastâvîgi atjauninât visu jaunâs atlases lauku darbu. Ðâda programma ïauj efektîvi atòemt no nopirkto preèu perioda un izmantot citus augïus un modernu sortimenta modeli. Pateicoties ðâdâm programmâm, mazie veikali paði var izmantot pastâvîgâs klientu lojalitâtes programmas un atlaides.

mînusiÏoti svarîgi ir domât par datorizâciju, izveidojot veikalu. Viòð to iegâdâsies, lai samazinâtu ðâda veikala darbinieku darba slodzi, jo lielâkâ daïa aktivitâðu beidzas ar daþu mirkïu sistçmu, izmantojot datoru. Piemçram, produkta cenas tiek nosûtîtas, izmantojot svîtrkodu skeneri, un vçrtîba tiek piegâdâta datorâ un pçc tam lejupielâdçta no laika, pateicoties datoram pievienotajam skenerim. Tas nozîmç, ka jûs nepieliekat cenu atzîmes nevienam produktam un pçc tam braucat visu cenu ar kïûdu risku, pieskaroties tam kases aparâtâ. Viòð neslçpt sevi, ka pat îsos veikalos ðâda datorizâcija ir ïoti nepiecieðama, un tâ ïauj veikt ticamu uzòçmçjdarbîbu.