Tiesibu normu veidodana

Ir ieviests stâvoklis, kurâ nodokïu normas ir obligâtas ar tiesîbu normu. Tâs ir tâs paðas elektroniskâs iestâdes, kas sniedz informâciju par ieòçmumiem un nodokïa summu, kas jâmaksâ no vairumtirdzniecîbas lîgumiem. Par viòu vainu, uzòçmçjs var tikt sodîts ar ievçrojamu finansiâlu sodu, kas ievçrojami pârsniedz viòa ietekmi. Neviens nevçlas pakïauties pârbaudei un pilnvarâm.Bieþi nâk, ka uzòçmums tiek raþots nelielâ telpâ. Uzòçmçjs pârdod savas preces bûvniecîbâ, un biznesâ viòð tos uzglabâ galvenokârt tâ, ka vienîgâ brîvâ telpa ir tâda pati, kur galda ieguve notiek. Kases aparâti ir vienlîdz obligâti, ja veikals ar lielu tirdzniecîbas telpu.Tâ ir viena lieta par cilvçkiem, kas strâdâ neklâtienç. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs tirgojas ar apgrûtinoðu kases aparâtu un perfektu fonu, kas nepiecieðama, lai to apkalpotu. Tie ir lçti tirgû, mobilâs fiskâlâs ierîces. Tiem ir mazi izmçri, izturîgas baterijas un labs serviss. Izskats atgâdina terminâïus, lai samaksâtu ar maksâjumu karti. Tas rada lielo risinâjumu starp tiem pozîcijâ, t.i., kad mçs esam viegli pieslçgti klientam.Fiskâlâs ierîces ir atslçga arî paðiem pircçjiem, nevis tikai uzòçmumu îpaðniekiem. Pateicoties izdotajam kases aparâtam, saòçmçjs cer iesniegt sûdzîbu par iegâdâto produktu. Galu galâ ðis apstiprinâjums ir vienîgais pierâdîjums par mûsu preèu iegâdi. Tas ir arî apstiprinâjums tam, ka darba devçjs veic juridisku darbu un maksâ nodokli par pârdotajiem produktiem un palîdzîbu. Ja rodas situâcija, ka lielveikala kases aparâts ir atvienots vai paliek neizmantots, mçs varam to nogâdât birojâ, kas ierosinâs atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret darba devçju. Viòð saskaras ar ïoti plaðu sodu, un bieþi vien pat lieta tiesâ.Fiskâlâs ierîces dziedina un îpaðnieki pârrauga materiâlo situâciju uzòçmumâ. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða pusç mçs varam izdrukât visu kopsavilkumu, kas mums parâdîs, cik daudz naudas esam veikuði detalizçti. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâda no komandâm zog savu naudu vai vienkârði, vai mûsu bizness ir silts.

Pârbaudiet labâkos kases aparâtus