Sterilitates arstcdana

Vai ar sievieti nolçma pieteikties bçrnam? Tas ir labi! Bet pçc daþu mçneðu neveiksmîgiem mçìinâjumiem ikviens uzrâda nepatîkamu domu uz augðu: "varbût papildinâjums man nepareizi?" Ðâdâ veidâ nav vçrts tikt mocîtam, bet vienkârði iet uz jautâjumu par auglîbu. Attiecîbâ uz tipiem bûs tâda pati spermas pieredze, tâ ir pilnîgi nesâpîga un var izkliedçt visas ðaubas.

Tâ vietâ, lai meklçtu internetu "spermas pçtniecîbas cenai", vienkârði dodieties uz tuvâko pçtniecîbas laboratoriju un detalizçti uzziniet par cenu sarakstu un pçtniecîbas jomu. Ðâda analîze ir daþâda veida. Vissvarîgâkais jeb spermiogramma ïaus jums pilnîbâ novçrtçt spermas stâvokli. Lielâkajâ daïâ panâkumu tas ir piemçrots spermas kvalitâtes novçrtçðanai un jebkâdu traucçjumu izslçgðanai. Ðî jautâjuma izmaksas ir daþas PLN 100 attiecîbâ pret laboratoriju, kurâ mçs to spçlçjam. Galus pârceï no saraksta uz daþâm dienâm.

Veidlapâ, kad tiek konstatçtas atkâpes no lîguma, vai arî paðiem ir diagnosticçti daþi traucçjumi, ir vçrts apsvçrt sareþìîtâkus pçtîjumus (tâ saukto CASA. Ðajos jautâjumos tiek sagatavots detalizçts spermas morfoloìijas novçrtçjums, to svaigums un antivielu un aktîvo leikocîtu klâtbûtne.

Interesants pçtîjums ir tâ sauktais seminogramma, kurâ papildus spermas vispârçjai pârbaudei tiek sniegts atzinums arî par sçklas pûslîðu un prostatas darbîbu. Ðâdâ veidâ tiek iegûta vispusîga informâcija par reproduktîvâs sistçmas stâvokïa materiâlu. Ðis pçtîjums tiek veiksmîgi reklamçts, kad pamatmçríi nedod nepârprotamu atbildi uz to, vai objekts ir nepareizs.

Kad sagatavoties spermas meklçðanai? Viesim ik pçc 5 dienâm pirms eksâmena ir jâdod ceïð uz kâdu seksuâlu aktivitâti, pçdçjo vairâk no masturbâcijas. Ir vçrts nepublicçt nekâdas izmaiòas jûsu uzturâ vai darbîbâ vienlaicîgi. Iemesls ir nepârprotams - dzîvokïa lîmenis lielâ mçrâ ietekmç spermas stâvokli un jebkuras izmaiòas pirms testa var falsificçt tâs galu.

Testa dienâ mçs prezentçjam sevi laboratorijâ, kur mçs sniedzam savas iespçjas. Tad mçs saòemam spermas konteineru. Laboratoriju grupâ izmantotais materiâls ir 100% pârliecinâts, ka tas ir "jauns" un tikko uzglabâts.