Rupnieciskais putekisuccjs 59g607

Putekïu nosûcçji ir rûpniecisks putekïsûcçjs, ko izmanto sareþìîtu piemaisîjumu ârstçðanai. Nejauði tie var bût trûkumi raþoðanâ, piemçram, krâsas un ìipða atlikumi.

Rûpnieciskos putekïsûcçjus drîkst pavadît uz brîdi kategorijâ, salîdzinot ar tiem uzstâdîto filtru klasi.Mçs atðíiram L, K un H. klases.L klase ïauj grâmatâm ar vienkârðiem putekïiem, piemçram, smiltîm vai grants.K klase ir noderîga piemaisîjumu, piemçram, krâsu, laku, atlikuðo betona vai akmeòu, noòemðanai.Augstâkais zîmols ir H un izraisa smago piesâròotâju, piemçram, svina, kadmija, pelçjuma, niíeïa vai azbesta izòemðanu. Pat ïoti mazi piemaisîjumi tiek filtrçti ar pçdçjo filtra veidu.Ir îpaði svarîgi, lai ierîces laba kvalitâte atbilstu mûsu veiktâ darba apjomam. Nepareiza izvçle var atbrîvot jûs no mûsu veselîbas un ârkârtçjos gadîjumos bût dzîvîbai bîstamiem!Svarîgs parametrs ir daudz sûkðanas. Tâ ir veidota no 1200 lîdz 2000 [W].Ir vçrts atgriezties pie viedokïa par konteinera jaudu trûkumu.Pârâk mazs tvertne var izraisît atkâpðanos no bieþas iztukðoðanas. Laba ideja ir iegâdâties putekïsûcçju ar konteineru ik pçc 30 litriem.Jûs joprojâm varat apsvçrt iespçju iegâdâties putekïsûcçju bez maisa. Tâs aizòem sûkðanas jaudu, kas nav brîva no atkritumu konteinera piepildîðanas.Viòð neatceras nepiecieðamîbu mainît maisiòus.Diemþçl ðî putekïsûcçju modeïa negatîvie faktori ir labâka vçrtîba un nepiecieðamîba tîrît kameru pçc katras lietoðanas reizes.Ir vçrts izvçlçties aprîkojumu ar lielu ðïûtenes un papildu piederumu ietekmi. Tas ievçrojami palîdzçs tîrîðanas darbiem un sniegs Jums komfortu.Atgriezieties pie atzinuma par putekïsûcçja izveidoðanu un no tâ, kuri dokumenti ir sagatavoti. Ciets korpuss dos jums gadu bez problçmâm. Smagâki rîki tiek sniegti arî konkrçtos bçrnu ratiòos, tâpçc ir svarîgi tos vieglâk pârvaldît.Ir vçrts pievçrst uzmanîbu raþotâja garantijas politikai.Ideâlâ gadîjumâ, ja garantijas periods bûtu ik pçc trim gadiem, un vietne bija uz vietas.Rûpnieciskâ putekïsûcçja cena tiek koriìçta no vairâkiem simtiem lîdz vairâkiem tûkstoðiem zlotu.Un ir vçrts doties uz tirgu un iepriekð pârbaudît modeli.

Labi pazîstami putekïsûcçju zîmoli Polijas tirgû ir Kärcher, Numatic, Starmix, Festool, aeroVac un citi.