Rupniecibas attistiba deviopadsmitaja gadsimta

Rûpniecisko tehnoloìiju pieaugoðâ attîstîba, koncentrçðanâs uz atbilstoðu raþoðanas rezultâtu, enerìiju un procesu izmçriem tâdâs telpâs kâ druka, tekstilizstrâdâjumi, plastmasa, íîmija, optika un iepakojums palielina elektrostatisko izplûdes risku. Daudz intensîvâks raþoðanas process, nekas nerada slodzes, kas ir jânovçrð, lai neapdraudçtu lietotâju droðîbu.

Nekontrolçta uzkrâto elektrostatisko lâdiòu izlâde var radît alkohola un gaisa maisîjumu, izmantojot izveidoto âdu un vienîgo, kas izraisa sprâdzienu. Ðim problçmu modelim risinâjumus aptur uzòçmumi, kas ðajos gadîjumos izmanto, inter alia, elektrostatisko zemçjumu, uzlâdçtâs virsmas tîrîðanu, neitralizâciju vai elektrostatisko uzlâdi.Elektrostatiskâ iezemçðana ir iezemçðanas process, kas tiek izmantots tankkuìu, kas pârvadâ beztaras materiâlus vai ðíidrumus, veiksmîgas iekrauðanas gadîjumâ. Liels elektrostatisko lâdiòu daudzums ir uzstâdîts uz to izmçriem. Pirms pievienoðanâs iekrauðanai ir nepiecieðams savienojums ar tankkuìa zemes virsmu. Tas izvçlas aizdegðanâs risku. Citas sareþìîtas situâcijas ir cauruïu, ventiïu un pûtçju panâkumi, kas brîvu materiâlu raþoðanas laikâ vibrâcijas vai nodiluma ieguvei var tikt atdalîti viens no otra un rada aizdegðanâs risku. Lieli konteineri vai konteineri, kas piepildîti ar uzliesmojoðâm vielâm, arî ir jâiezemç. Citi apdraudçjumi ietver nepamatotus konteinerus, ko izmanto sajaukðanai un sajaukðanai. Faktiski katra raþoðanas procesa kustîba rada elektrostatiskos lâdiòus neatkarîgi no tâ, vai ir nepiecieðams ievietot izstrâdâjumus elastîgos konteineros vai manuâli piepildît mucas vai kârbas. Elektrostatiska iezemçðana ir nepiecieðama, jo tâ var izraisît izplûdi starp personâlu un iekârtâm un konteineriem, un apgabalâ, kur pastâv risks uz zemes, tas var izraisît aizdegðanos un eksploziju.