Rathodanas uzocmumu nodaias

Raþoðanas uzòçmumi, neraugoties uz enerìijas veidu un raþoðanas mçríi, ir ïoti specifiskas vietas. Viòiem jâdarbojas masveida raþoðanâ, nodarbinot daudzus vîrieðus un pielietojot jaunas tehnoloìijas daþâdu preèu raþoðanai, viòi arî saglabâ savu aktivitâti simtprocentîgi. Tomçr visas rûpnîcâs izmantotâs tehnoloìijas ir labas un labas, kâ tâs darbojas bez vilces. Specializçtajiem speciâlistiem ir jârûpçjas par tiem - kâpçc viòu mâksla ir izdevîga, jo raþoðanas zâlçs ir klusums, miers, nekas nenotiek, un veselîbas un droðîbas noteikumi netiek pârkâpti.

Katrâ raþoðanas namâ tiek mainîtas kaitîgas vielas mazâkâ vai lielâkâ koncentrâcijâ. Tiek izmantotas arî organizâcijas un veidi, kâ atbalstît raþoðanas darbu. Lai gan to pievienoðana plâna dçï (raþoðana un raþoðanas veicinâðana joprojâm ir nevainojama, pastâv arî ðo ierîèu atteices problçma un to saikne ar sprâgstvielâm fonâ, kurâ tie atrodas. Tas noteikti ir problçma tagad. Tâ kâ maðîna, kas izmanto nolasîðanai degoðas gâzes, var neizdoties, un tikai ðîs gâzes var izplûst vai spontâni eksplodçt. Tas rada nopietnus draudus sievietçm un objektiem, kas atrodas netâlu no ðâdas maðînas.

Tâpçc, pirms iekârta tuvojas lietai, ir svarîgi izveidot droðîbas dokumentu. Tad ir papildu dokuments, kurâ norâdîts, ka rûpnîcas teritorijâ ir veikta sprâdzienbîstamîbas analîze, un tiek veikti pasâkumi, lai samazinâtu sprâdziena risku vidçjâ darbâ. Dokuments arî pârvalda spçju veikt visas citas sprâdzienbîstamas situâcijas.

Lai liktu ðíist, ka daþas papîra lapas mûs neaizsargâs no sprâdziena. Un, pateicoties ðîm domu rakstîðanai melnbaltâ krâsâ, zîmola darbîbas laikâ un jaunu vielu vai sistçmu apguvç, mçs varam nonâkt materiâlâ un redzçt, kâ ieviest mûsdienîgas metodes paðlaik spçkâ esoðajâm metodçm, vispirms neizmantojot visu pret sprâdzienbîstamo procedûru.