Psihologs podkarpackie

Psihologa profesija pirms vairâkiem gadiem bija saistîta tikai ar garîgâm slimîbâm. Jaunajiem cilvçkiem ar psihologa palîdzîbu un atklâti ieteiktu to, daþâs vidçs tika pakïauti ïaunprâtîgi komentâri un pat stigmatizâcija. Kâzu laikâ ðâds uztvere lçnâm nonâk vçsturç. Izglîtoti, mûsdienîgi cilvçki, kuri vçrtç personîgâs attîstîbas vçrtîbu, parasti ir psihologu biroji ne tikai krîzes situâcijâs.

Jo patiesîbâ, kas ir psihologs?

Artrovex

Vienkârðojot, tâ ir tâda pati loma, kas ir pabeigusi humanitâro zinâtòu pçtîjumus par cilvçka uzvedîbu, tâs iekðçjâs pasaules struktûrâm un sociâlajiem kontaktiem. Ðâda persona var veikt zinâtniskus pçtîjumus, pelnît naudu klînikâs vai iestâdçs jomâs, ko iesaka cilvçkresursi vai veicinâðana. Pabeidzot papildu virzienu un iegûstot zinâðanas un pieredzi, kas nepiecieðama terapijas praktizçðanai, psihologs kïûst par klînisko psihologu-psihoterapeitu.Ðî biroja izvçles iemeslu bieþi apmeklç liela empâtijas un citu cilvçku iesaistîðanâs. Parasti persona, kas ieòem pçdçjo soli, izmanto lielu vçlmi palîdzçt citiem.Tâpçc nav viegli strâdât. Daþi psihologi meklç tikai atbalstu un tuvumu. Viòiem ir vajadzîgs cilvçks, ar kuru dalîties ar visu to, kas viòiem ir pârçjâ pasaulç, vai arî viòi vçlas pârliecinâties par individuâlo dzîves izvçli. Tomçr cilvçki ðeit ierodas ar ïoti apgrûtinoðâm problçmâm, un visa emociju bagâþa, bieþi vien vilðanâs vai skumjas, daþreiz izkrauj savu kaislîbu vai vilðanos. Un psihologs, ko atbalsta zinâtne un pieredze, katru dienu velk viòus ar roku un pacietîgi pârdzîvo visas mîlestîbas un jûtas, mazâs dilemmas un milzîgos noslçpumus. Tad viòð palîdz sev lîdzi, un pçc tam vçrð uzmanîbu uz papildinâjumu, ko mçs paði neredzam, bet tad uzzinâm, ko rakstît ar mûsdienu pasaules pieredzes un grûtîbu plûdiem. Bûtu svarîgi riskçt, sakot, ka psihologs ir mûsu draugs, kuram var pateikt visu, un to nevar novçrtçt negatîvi. Rokasgrâmata gara lîkumiem. Savâ birojâ mçs iegûstam zinâðanas un droðîbas pieredzi, kas nâk no svçtîbas kâds, kurð var pateikt kaut ko. Mçs atstâjam reljefa elpu, patîkamâku un arî daudz aktîvâku. Bieþi un ar smaidu uz cilvçkiem.