Psihiatrijas un neiroloiijas reiistracijas instituts

Viena no galvenajâm pçtniecîbas un attîstîbas iespçjâm Polijâ paðlaik dodas uz Varðavu, 1951.gadâ tçrpta psihiatru un neirozinâtnieku grupu dçï, pçdçjâ ârkârtas neirofiziologa Jerzy Konorski, Psihiatrijas un neiroloìijas institûtâ. Institûta vçrtîbu apstiprina fakts, ka kopð 1992. gada tâ ir sadarbojusies Pasaules Veselîbas organizâcijas pçtniecîbas un apmâcîbas nodaïâ. Centra uzdevums ir veikt pçtîjumus par psihiatrijas un neiroloìijas lielumu, koordinçt tos valsts spçkos, apspriesties ar valsts iestâdçm ðajâs daïâs (ziòojums par narkomâniju, HIV un AIDS ziòojumu, darbs pret alkohola lietoðanu un diagnostikas un terapeitiskâs darbîbas (hospitalizâcija un ârstçðana. ambulatoros apstâkïos. Objektâ darbojas arî izdevçjdarbîba (divi starptautiskie þurnâli, izstrâdâjot un sagatavojot doktorantûras programmas. Institûts sastâv no divdesmit trîs klînikâm (ieskaitot Nerwices klîniku, Klîniskâs rehabilitâcijas klîniku, Bçrnu un pusaudþu psihiatrijas, neiroloìisko klîniku un zinâtnisko veikalu (piemçram, Sabiedrîbas veselîbas institûts, Nursing and Addiction Treatment Department. OK znanylekarz.pl institûta speciâlisti gûst jauku un daudz draudzîgu viedokli. Pacienti slavç pacienta pieeju, viòu profesionalitâti, diagnostikas un ârstçðanas âtrumu. Diemþçl Psihiatrijas un neiroloìijas institûts cînâs ar lielâm problçmâm. 2014. gadâ, saskaòâ ar institûta direktora teikto, parâds pârsniedza piecdesmit seðus miljonus zlotu, un viena çka prasa bûtisku atjaunoðanu, kurai trûkst lîdzekïu. Neliela daïa vannas istabu, noplûstoðais jumts, noplûstoðie logi, sapelçtâs sienas, samazinâts personâls, iespçja izolçt smagâkus cilvçkus un nodroðinât komfortablus apstâkïus ârstçtiem pacientiem ir tikai daïa no institûta problçmâm. Jautâjums par remontdarbu materiâliem klînikâs joprojâm ir politisks jautâjums, un, saskaòâ ar Veselîbas ministrijas pârstâvja teikto, viòð vçlas no "departamentu portfeïa bagâtîbas". Iespçjams, tuvâkajâ nâkotnç bûs iespçjams iegâdâties lîdzekïus renovâcijai, un institûts varçs veikt ârstçðanas uzdevumus no plûdiem uz muguru.