Programma par uzocmuma priekdniekiem

Enova programmatûra atbilst ERP (Enterprise Resource Planning grupai, ti, programmâm, kas atbalsta nosaukumu un uzòçmumu resursu pârvaldîbu. Tâs raþotâjs ir Soneta Sp. z o.o. Ðis pieteikums ir izgatavots modulârâ veidâ. Katra no tâm ir atbildîga par jaunajâm uzòçmuma darbîbas jomâm (rçíinu sagatavoðana, algu norçíini, personâla vadîba, grâmatvedîba, pârdoðana, noliktava, parâdu piedziòa uc. Programmatûru var iegâdâties no pilnvarota partnera enova kraków.

Parazitol

Enova programma ir ïoti efektîva. Tas darbojas labi ar profesionâlu programmatûru un otrâm operçtâjsistçmâm. Veltîts maziem un maziem uzòçmumiem, kas darbojas citâs nozarçs. Tâs darbîba ir ïoti vienkârða, pateicoties skaidram grafiskam interfeisam. Otra un dârga apmâcîba no saviem pakalpojumiem nav nepiecieðama.Enova programmatûra sniedz jums iespçju praktizçt. ir estçtisks un droðs risinâjums. Ja rodas kâdas problçmas ar pakalpojumu, varat tikties ar raþotâju vai pilnvarotu pârstâvi, kurð atbildçs uz visiem jautâjumiem. Turklât licences lîgums nodroðina klientam piekïuvi "jaunajai tâlruòa lînijai" ar ârstiem (5 dienas nedçïâ.Enova programma darbojas savâ tirgû kopð 2002. gada un paðreizçjâ sezonâ ieguva aptuveni 6500 maðînu un uzòçmumu uzticîbu. Viòð tika apbalvots arî ar 2011.gada Inovâciju un Grand Prix CRM 2007.Ðî metode pielâgojas laika gaitai konkrçtas iestâdes lietâs. Tâ paplaðinâðana nevçlas tâs izmaiòas, datu migrâciju un datu bâzes maiòu. Tâpçc, ka Enova veikali ir norâdîti visâ uzòçmuma darbîbas laikâ. Tiek apmainîts tikai viens programmas elements.Soneta izveidoja arî speciâlu programmatûras versiju nodokïu konsultâciju birojam un grâmatvedîbas birojiem. Pateicoties tam, ir papildus pakalpojums lietotâjiem, kas ir grâmatvedîbas jomâ, pamatojoties uz vienreizçjiem maksâjumiem un biznesa grâmatâm.