Poznaoas sinhronais tulkojums

Parasti, izmantojot terminu “interpretâcija”, mçs izveidojam sinhrono tulkoðanu ðajâ jautâjumâ, t.i., rakstot profesionâlâ skaòu necaurlaidîgâ salonâ vai pçc kârtas tulkoðanâ, kas rada tulkojumu no personas teksta, kuru var uzzinât pie tulka. Tomçr daudzi cilvçki apzinâs, ka dzîvo arî citi, ïoti pievilcîgi tulkojumu veidi. Tie, cita starpâ, ir tâ saucamais èuksti, sakari vai vista tulkojumi. Kâdi ir mani tulkojumi? Noslçpts tulkojums, t.i. tad èuksti, tad ir vienîgais tulkojuma veids, kas sastâv no slepkavoðanas teikuma klientam pçc runâtâja ierosinâtajiem vârdiem. Ir brîniðíîgs tulkojums, kas, iespçjams, ir ïoti viegli traucçts visa veida papildu skaòâm un var dzîvot tikai nelielâs cilvçku daïâs. Tas joprojâm tiek lietots laikâ, kad tikai viena sieviete sanâksmç nezina runâtâja valodu. Ðâds noteikðanas veids tulkotâjiem vienmçr ir ïoti nepatîkams, jo tas ne tikai prasa nepieredzçtu interesi un uzmanîbu. Attiecîbâ uz tulku, kuram vârdam slepkavots klients, runâtâjs var noslîcinât sevi.Sadarbîba ir nopietns secîgas tulkoðanas veids, kas rçíinâs ar vârdiem pçc teikuma. Tas tiek uzsâkts jautâjumos, kad tulkotâjs nav cerçjis sagatavot piezîmes ar runâtâja viedokli, vai arî, ja jçdziena precîza tulkoðana ir ârkârtîgi svarîga. Parasti ðâda veida tulkojums ir saistîts ar maðînas konstrukcijas daïu tulkoðanu. Sadarbîba ir zinâma kâ sociâlâ tulkoðana. Tulkojums vista ir tulkoðanas un tulkoðanas saistîba. Viòð rçíinâs ar runas raksta tulkoðanu, bet grûtîbas raugâs uz pçdçjo, ka prezentâcija nesaòem tekstu agrâk, tad pçc tam uzreiz jâpârbauda viss teikums kâ tâds un jâsniedz detalizçti. Ðis tulkojuma modelis parasti tiek pieòemts tiesâs, tâpçc nav pârsteigums, ka tie ir daïa no zvçrinâta tulka testa.