Pozicioncdanas lapas

Fiskâlâ printera elzab galvenais uzdevums ir uztvert informâciju par tirdzniecîbu. Fiskâlais printeris, atðíirîbâ no kases aparâta, vienmçr strâdâ ar ârçju sistçmu, tas saka, ka tas nav neatkarîgs trauks. Ðî ârçjâ metode, iespçjams, pastâv, pamatojoties uz pierâdîjumu, ka dators ir aprîkots ar programmatûru, kas izstrâdâta konkrçtam laukam.

Saziòa tiek veikta kâ pierâdîjums, izmantojot RS232 seriâlo interfeisu. Ðâda pieeja piedâvâ daudz analîzes un pârskatu sagatavoðanas iespçju nekâ standarta kases aparâts. Vçl viena fiskâlâ printera priekðrocîba ir veids, kâ izdrukât PVN, izòemot parastos ieòçmumus, PVN rçíinus. Printera un datora kombinâcija garantç un noteikti rûpçjas par izsniegtajiem dokumentiem. Printerim tiek pieðíirts vienlaicîgi krâsu TFT displejs. Pierâdîjumi par 4,3 collu diametru. Tas var bût saistîts ar mâjokli vai ârçjo. Ðâdu monitoru pçc tam sniedz ar îpaðu kabeli, kura vidçjais garums ir pusotru metru. Ðâdâ displejâ, izòemot pamatizvçlni, klients var parâdît, piemçram, pârdoto preèu cenas vai arî reklâmas klipus, kas reklamç attiecîgo iestâdi. Printeris ïauj jums pârdot materiâlus ar uzòçmumiem, kuru rakstzîmju garums ir lielâks par parasto kases aparâtu, piemçram, mçs varam izdrukât logotipu grafiskâ struktûrâ mûsu uzòçmuma virsrakstâ, NIP, klientam kontâ un & nbsp; Izdrukas var veidot uz papîra, un papîra platumu var pagriezt atbilstoði lietotâja vajadzîbâm. Daþi fiskâlie printeri piedâvâ elektronisku kopçðanu SD lîgumâ. Piekïuvi SD kartç saglabâtajiem datiem var iegâdâties no printera vai datora. Piekïuve datiem, kas saglabâti SD lîgumâ, no datora ïauj skatît, ziòot un kopçt visu lietotâja pieprasîto informâciju. Piemçram, ir iespçjams izdrukât pârskatu par materiâliem, par kuriem ir mainîtas nodokïu likmes. Ðo cilvçku ierîcçm nav parastâ kases aparâta.