Partikas dzivnieku audzcdana

Tajâ paðâ laikâ vispârçjâ nozîmç izmantotâ gaïa ir kulinârijas ziòâ, un tajâ ir òemta vçrâ audu konglomerâta definîcija, kuras svarîgums ir muskuïu audi, kas iegûti no kauðanas dzîvniekiem vai medîjuma. Lielâkâ daïa cilvçku Eiropas kontinentâ gaïu uzskata par dzçrienu no galvenajiem pârtikas produktiem, kas bagâtina ikdienas diçtu ar proteîniem, bet gaïas vairumtirgotâji ir atbildîgi par dzîvnieku izcelsmes produktu piegâdi klientiem. & nbsp; Gaïa kâ cilvçka pârtikas sastâvdaïa jau ir no aizvçsturiskiem momentiem, kad ir pierâdîts, ka dzîvnieku olbaltumvielu patçriòð ir efektîvs lîdzeklis, lai nodroðinâtu organismam labu enerìijas devu. Iespçjams, ka gaïas dzîves pieredze notika ledâja sezonas laikâ, kad, diemþçl, bija jâiegûst dârzeòu pârtika un çdot gaïu par dzçrienu ar bûtiskiem izdzîvoðanas elementiem.

Gaïas vairumtirgotâju aktivitâti daþkârt boikotç citi veìetârie kustîbas, ko cilvçki uzskata par neçtisku praksi, lai nonâvçtu cilvçka organismus. Veìetârisma parâdîðanos radîja, pievçrðot uzmanîbu pareizajiem un veselîbas aspektiem, kas saistîti ar pârtiku, kas balstîta uz kauðanas dzîvnieku nokauðanu, un bieþi vien rûpnieciskâs lauksaimniecîbas apstâkïos turçtiem dzîvniekiem. Veìetârisma pastâvçðana nedaudz apdraud gaïas vairumtirgotâju pastâvçðanu, jo ir nesen izteikts priekðlikums, kas veicina gaïu bez uztura. Nu, veìetârisms ietver apzinâtu un pozitîvu izslçgðanu no pastâvîgas gaïas diçtas, pçdçjâs vairâk zivis un jûras veltes.

https://neoproduct.eu/lv/perle-bleue-visage-care-moisturise-efektivs-veids-ka-atbrivoties-no-grumbam-un-nodrosinat-adu-ar-vislabako-aprupi/

Veganismam ir radikâlâkâ veìetârisma frakcija, kas liek izvairîties no jebkâdiem dzîvnieku produktiem, tâtad ne tikai gaïai, bet arî olâm, pienam un piena produktiem. Ir stils, kas saistîts ar efektîvâm reliìiskâm kustîbâm, jo veìetârisms pats par sevi attîstîjâs otrajâ tûkstoðgadç pirms mûsu çras. Indijas subkontinenta laukumâ, kur tam bija stingri reliìisks raksturs. Eiropas veìetârieði parâdîjâs tikai seðdesmitajâ gadsimtâ pirms mûsu çras, un Pythagoreans ir praktizç gaïas bez uzturu kâ neçtisku. Neskatoties uz daudzajiem iemesliem, kas saistîti ar veìetârismu, vairums cilvçku joprojâm çd gaïu tikai tâpçc, ka ledus laikmetâ. Pirms netiek veikti dzîvnieku izcelsmes proteînu produktu kolçìi, gaïas patçriòð joprojâm bûs standarts, un gaïas vairumtirgotâji ilgu laiku nodarbosies ar lielu klientu skaitu.