Obligatais kases aparats 2012 gada

Mçs pârvaldâm veikalu, kurâ apgrozîjums tiek reìistrçts, izmantojot kases aparâtu. Ïoti bieþi klienti vçlas maksât par nopirktajâm precçm ârvalstu valûtâ, parasti eiro. Vai ir iespçjams reìistrçt kases aparâtu ârvalstu valûtâ?

Attiecîbâ uz mâkslu. 111 par. PVN likuma 3.a panta 1. punkts, uzskaites lietoðana, izmantojot kases aparâtus, PVN nodokïu maksâtâjiem ir pienâkums izdrukât fiskâlo kvîti vai rçíinu no visa pârdoðanas, kâ arî izdot klientam drukâtu dokumentu.

10. 1. punkta 14. apakðpunkts par tehniskajiem nosacîjumiem, kâ tas noteikts 8.panta pirmajâ daïâ. 1. Kases aparâta regulçjuma 14. punkts, kas satur datus, kas bûtu jâizvçlas fiskâlajâ kvîtî, mums noteikti ir jâbût tâdai valûtai, kurâ tiek reìistrçta pârdoðana, vismaz visai bruto pârdoðanas summai.

https://neoproduct.eu/lv/snail-farm-unikals-glotu-glotu-arstniecisko-ipasibu-speks-skaistam-un-muzigi-jaunai-adai/Snail Farm Unikāls gļotu gļotu ārstniecisko īpašību spēks skaistam un mūžīgi jaunai ādai

Galvenie kritçriji un tehniskie nosacîjumi, kas jâveic reìistra kases aparâtiem, ir regulas 2. pantâ attiecîbâ uz tehniskajiem nosacîjumiem.

Tâpçc 14. \ T Ðîs regulas 1. punktâ, pârdoðanas programmâ programmâ jâbût iekïautai funkcija: ïaut nodokïu maksâtâjam mainît tâs valûtas nosaukumu, kurâ tiek reìistrçta pârdoðana, vai tâs saîsinâjumu, un ieprogrammçt konkrçto izmaiòu iepriekð, ievadot izmaiòu laiku un laiku; ietaupot brîdi un laiku, kad sâkas fiskâlâs domas pârdoðana atlikuðajâ valûtâ, kâ arî konvertçjot bruto pârdoðanas summu attâlinâtâs valûtâs, pârrçíina rezultâts kopâ ar valûtas maiòas kursu un maksâjumu jâaizver fiskâlajâ rçíinâ ar fiskâlo logotipu ar valûtas logo ; konvertçðana jâveic ar precizitâti, kas nav mazâka par seðâm zîmçm aiz komata, un konversijas rezultâtu noapaïo lîdz divâm zîmçm aiz komata.

Lai atzîmçtu arî ârvalstu valûtu nosaukumu saîsinâjumu, tiek izmantotas Polijas Bankas izmantotâs zîmes.

Tâpçc, ja nodokïu maksâtâjiem ir ideja pârdot produktus patçrçtâjiem, kuri maksâ vçrtîbu ârvalstu valûtâs, tad parasti tiem jâbût iespçjai reìistrçt kases aparâtu, kas aprîkots ar atkarîbu, kas ïaus konvertçt valûtas kursu.

No veidlapas, kas tika parâdîta pçtîjumâ, var secinât, ka maksa par iegâdâtajâm precçm tiek uzskatîta par pieòemtu eiro, kursa laikâ, kad lietas vçrtîba tiks noteikta PLN. Noteikumi, kas aizòem PVN, nereglamentç jautâjumu par valûtas maiòas kursu, kas mums jâatbild par zlota summas konvertçðanu eiro.