Neaugliba un grutnieciba

Daþreiz gadâs, ka grûtniecîbas problçmu cçloòi nav zinâmi, tomçr visbieþâk sastopamâ neauglîbas diagnoze pastâv, lai noteiktu, kâpçc grûtniecîba nav apaugïota. Konstatçjums par neauglîbu precçtajâ pârî var parâdîties tikai pârejas stâvoklî, ja tâ laikus pieòem atbilstoðu ârstçðanu. Tâ ir klât, jo tâ parasti ir ârstçjama slimîba.

https://catch-patch-me.eu/lv/

Protams, ja dzimumorgânu attîstîbas defekti ir nopietni vai ja mums ir teicis olnîcu hipoplazija vai dzemdes pilnîgs trûkums, mçs varam atvadîties no neauglîbas ârstçðanas. Tad notiek neauglîba, un ðis lîmenis diemþçl ir neatgriezenisks. Jâatceras, ka visa slimîba vai inficçtâ infekcija ietekmç grûtniecîbas iestâðanâs iespçjas. Tâpçc ir ïoti svarîgi, lai diagnostika bûtu svarîga. Jebkurð iekaisums, miomas, cistas vai infekcijas jânovçrð. Potenciâlo vecâku veselîbas stâvoklim jâbût gandrîz pasâkumam. Mçs neko nesasniegsim, ja kaut ko slçpsim no mûsu partnera vai ârsta. Tâtad, ja ârsts nav konstatçjis nopietnas slimîbas laulâtajiem, ir lieliska iespçja veiksmîgai ârstçðanai. Ïoti svarîgs elements ir sievietes psihi. Ja neapzinâti, viòa nav gatava uzòemties mâtes lomu, iestâde pielâgosies savâm cerîbâm. Daudzas dâmas, kas pat nav informçtas par pçdçjo jautâjumu, tikai tie ir fakti, kurus apstiprina zinâtniskie pçtîjumi. Un sievietes, kuras jau ir piedzîvojuðas daudzas vilðanâs, âtri zaudç cerîbu, kas kavç turpmâku ârstçðanu, zaudçjot motivâciju. Ja neauglîbas diagnoze râda, ka sievietçm ir ovulâcijas periods, pat bez ârstçðanas, sieviete var iestâties grûtniecîba. Ja neatrodas neauglîbas cçlonis, nevajadzçtu zaudçt cerîbu, jo ârstçðana var dot mums vçlamo pçcnâcçju, bet vçlâk. Lai gan kâ veids, kâ uzlabot mûsu spçjas, jâievçro ârstu ieteikumi. Spçlçðana ar neauglîbu bieþi vien ir pastâvîga, tâpçc esiet pacietîga.