Nav pieejama reiistracijas vieta

Mçs visi sûdzamies par pastâvîgo trûkumu skapjos, plauktos, parasti mâjâs. Liels skaits apìçrbu, grâmatu, kosmçtikas un otrâs sadzîves priekðmetu aizòem mûsu dzîves telpu un aizòem vçrtîgus kvadrâtmetrus. Protams, lai to izdarîtu, mçs varam vienkârði atdot vai izmest nevajadzîgus priekðmetus, diemþçl, dalîðanâs ar viòiem nav vienkârðs jautâjums.

Mçs esam atkarîgi no daþiem, otrais ir mest to prom, jo mçs par to esam dârgi samaksâjuði. Pakalpojums var bût gudrs iepakoðanas un turçðanas sistçmas. Ir svarîgi, lai uzglabâðana bûtu mierîga, lai iegûtu ilgumu un nav pârâk daudz laika.

Dzçrienu veidi ir apìçrbu uzglabâðana pçc laika. Ðajâ vasaras tehnikâ mums ir tikai vasaras drçbju skapji un tikai ziemâ ziemâ. Tas ïaus izvairîties no cîòâm pie skapjiem, ja mçs nevaram atrast vilnas apìçrbu pierâdîjumiem, bet mums ir vairâki peldkostîmi.

Vakuuma iepakojuma maisi ir ïoti noderîgi. Ðâdu mugursomu darbîbas princips ir vienkârði. Katram maisiòam ir îpaðs caurums, caur kuru mçs nonâkam putekïsûcçja caurulç. Pçc ieslçgðanas putekïsûcçjs sûc gaisu no maisa iekðpuses, ievietojot vakuumu procesâ. Paðreizçjâ stilâ soma bûtiski zaudç savu tilpumu, un tajâ ir mazâk vietas. Pçc gaisa izòemðanas noòemiet putekïsûcçja cauruli un pieskrûvçjiet maisa atveri ar îpaðu uzgriezni. Ðajâ stilâ drçbes ir nostiprinâtas, jo îpaði, ja jaka vai dþemperi ir novietoti zem gultas, tas ir, drçbju skapja augðçjais plaukts. Vakuuma maisiòu pieòçmumi var viegli sçt stadiju, nepârklâjot vçrtîgo dzîvokli skapjos. Ðâdu mugursomu lietoðana ir ïoti izplatîta atjautîgo mâjsaimniecîbu vidû.

Tâtad, neatkarîgi no tâ, cik daudz mçs esam çkâ, ko viòð vçlas ar labâm formâm un programmâm. Tas viss bûs dominçjoðs, jums ir jâkoncentrçjas un jâdomâ par efektîvu rîcîbas plânu, un mâjâs nespçja mûs apbçrt.