Modul programma berorientasi objek

https://choles-tab.eu/lv/

Programma Optima ir daudzu saistîtu moduïu tîkls, kas darbojas, pamatojoties uz ðo datu bâzi. Saistîbâ ar konkrçta uzòçmuma specifiku moduïus var brîvi apvienot. Programma tiek veidota Microsoft Windows tîkla vidç (iespçjama viena lietotâja darbîba arî tieðsaistes klasç (Microsoft Internet Explorer 7.0 vai jaunâka versija.

Programma Optima darbojas tikai, pamatojoties uz Microsoft SQL Server 2005, 2008 vai 2008 R2 (2000 versija netiek atbalstîta. Instalçðanas laikâ jums jâapgûst citas prasîbas attiecîbâ uz datora aparatûras konfigurâciju un licences saturu. Personâla sistçma, kas paredzçta vieglajiem un mazajiem uzòçmumiem. Darbojas perfekti ar papildu moduïiem, piemçram, rçíinu piesûtîðanu, pârvaldîbu un tirdzniecîbu ar þurnâlu. Iegâdâs:- darbinieku reìistrâcija,- norçíini, òemot vçrâ prombûtnes, virsstundas,- darbinieka prombûtnes pârbaude, atvaïinâjuma dienas,kosmçtikas izstrâde darba sarakstu norîkoðanai,- lîgumu nokârtoðana, \ t- uzskaite par prombûtni, kas saistîta ar vecâku, bçrna kopðanas atvaïinâjumu, grûtniecîbas un dzemdîbu atvaïinâjumu, papildu atvaïinâjumu no bçrna dzimðanas vietas, \ t- kompensâcijas izmaksu sadalîðana skaidrâ naudâ un pârskaitîjumi, norâdot atbilstoðu bankas kontu, \ t- ar ârvalstniekiem noslçgto lîgumu norçíini, \ t- nodokïu deklarâciju aprçíinâðana un drukâðana, \ t- cilvçkresursu dokumentu ìenerçðana kâ darba lîgums, lîgumu pielikumi, \ t- deklarâciju sagatavoðana par PFRON un papildu izdrukas DEK-II un DEK-I-0,- HR veidlapu arhivçðana,- ârvalstîs norîkoto darbinieku atalgojuma apmaksa.Darba samaksas modulis ir ðâds darbs kâ aizdevumu un aizdevumu fondu apkalpoðana. Ir svarîgi integrçt to ar Comarch ERP XL komandu, izmantojot Comarch ERP Altum plânu, ar mobilajâm lietotnçm: Comarch ERP e-Pracownik un Comarch ERP Mobile Fleet. Pareiza informâcijas ievadîðana Optima sistçmâ ïaus noteiktai personâla struktûrvienîbai un sekretariâtam. Modulis sadarbojas ar Maksâtâja plânu, kâ rezultâtâ tiek veikti norçíini ar Sociâlâs apdroðinâðanas iestâdi.