Modes skate kalisz

Sestdien tika parâdîta jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju devu, kas gribçja redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði attiecîgajai sezonai. Starp auditoriju varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Pielâgots ðovs tika izveidots vienkârðâkajâ elementâ, un viss tika veikts bez ðíçrðïiem. Apstrâdâjot, mçs varçtu apbrînot modeïus, kas prezentç brîniðíîgas vasaras rokâm gatavotas drçbes. Savâ stâvoklî tika izmantoti tikai godîgi un gaisîgie lielu, krâsainu krâsu audumi, tostarp kokvilna, lins un zîda. Mûsu reportierus visvairâk piesaista vieglprâtîgi, krâsaini maxi svârki skaitïos, kas sagatavoti tamborçðanai. Turklât viòiem bija prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitâm un blûzi ar pârsteigumiem un izðûtu bikini. Vieglai apìçrbai sievietçm piedâvâtie dizaineri, cita starpâ, apðût cepures ar visu apli, kas ir dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas îpaði sagatavots pçdçjam braucienam. Kleita tika dota personai, kurai vajadzçja palikt anonîma. Turklât tika izsolîtas daþas drçbes no jaunâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas saòemti no ðî izsoles, tiks pârskaitîti privâtam bçrnu namos. Jâuzsver, ka zîmols ar nepacietîbu atbalsta daþâdas spçcîgas un lielas akcijas. Viòas darba devçjs ir atkârtoti atbildçjis uz mûsu produktu pârdoðanu, un, kad izsoïu priekðmets bija pat apmeklçjums kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija pievienosies veikaliem jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas varçtu sâkt, izòemot stacionârus uzòçmumus.Jûsu apìçrbu nosaukums ir dzçriens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem beigâs. Tas piedâvâ vairâkas rûpnîcas visâs pasaules valstîs. Tas nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, kas ir plaði pazîstamu speciâlistu, speciâlistu un arhitektu priekðplânâ. Katru reizi un pçc tam ðî kompânija raksta kolekcijas sadarbîbâ ar izciliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik veiksmîgas, ka pat pirms noliktavas atvçrðanas tâs ir gatavas rîta rindâs agri no rîta. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâs preèu zîmes produkti daudzus gadus klientiem ir ïoti populâri gan iekðzemç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenozîmç daudzas balvas, ko viòa ir saòçmusi, un kas apstiprina, ka attçli ir vispilnîgâkie.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs