Modes dovu scenarijs

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir izveidojuði sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija vieglâkais komponents, un viss notika bez ðíçrðïiem. Vidû mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To spçja izmantot pilnîgi godîgus un vieglus audumus ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus visvairâk piesaistîja gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas pilnîbâ izveidoti tamborçti. Bez tiem meþìînes un romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar frills un izðûti bikini izraisîja cieòu. Vieglajiem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar sareþìîtiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un populâriem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota skaisto kâzu kleitu izsole un beidzâs pçdçjâ iespçja. Kleita tika dota personai, kas gaidîja, lai paliktu anonîma. Turklât tika izsolîti daþi apìçrbi no tîrâkâ kolekcijas. Ienâkumi, kas gûti no paðreizçjiem pârdoðanas darîjumiem, bûs zinâmi privâtajam bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ir gatavs atbalstît daþâdas funkcionâlas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir izmantojuði mûsu materiâlus izsolçs, arî kâ pârdoðanas objekts bija redzams no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs punktus jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot datoru veikalu, kurâ bûtu pieejamas daþâdas kolekcijas nekâ stacionârâs kolekcijâs.Labi zinâms apìçrbu uzòçmums ir viens no labâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Visâ valstî ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku mûsdienâs, daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Katru reizi, ðî institûcija domâ par kolekcijâm sadarbîbâ ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik veiksmîgas, ka gan pirms veikala sâkuma, gan jau no rîta jau gatavojas doties lielâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek vienu dienu.Ðîs funkcijas ietekme jau daudzus gadus ir saòçmusi lielu atzinîbu starp saòçmçjiem un valstî, kad arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòai nav izdevies nemaz nerunât par gandarîjumu, ko viòa ir saòçmusi, un par to, kâdam nolûkam produkti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatiet savu veikalu: Varðavas vienreizçjos apìçrbus