Modes dovu baiti

Pagâjuðajâ sestdienâ tika prezentçta jaunâkâs vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuriem bija jâpârbauda, ko dizaineri ir radîjuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja tuvâkajâ detaïâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu spçja tika izmantota pilnîgi viegls un maigs audums ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu þurnâlisti visvairâk interesçjâs par gaismîgiem, krâsainiem svârkiem, kas radîti tamborçjumâ. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti sievietçm, cita starpâ pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs skaistâs kâzu radîðanas izsole, kas radîta bieþi ðim gadîjumam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât mazâk veselîgu apìçrbu izsolîja no veselîgâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs pârdoðanas, tiks izvietoti jûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un spçcîgas darbîbas. Tâ îpaðnieks atkârtoti ir pârdevis savas preces, tâpçc izsoles objekts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðodien tiks atvçrta uzòçmumiem maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols ir izveidots tieðsaistes veikalâ, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu populârâkas nekâ stacionâros.Mûsu paðu apìçrbu uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ pasaulç ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp daudzus no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Kâds katrs nosaukuma periods tiek apkopots sadarbîbâ ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir enerìiski veiksmîgas, ka pirms veikala sâkuma tie, kas vçlas doties garâs rindâs no vienas rîta. Ðîs kolekcijas iznâk tajâ paðâ dienâ.Ðâ vârda rezultâti no daudziem gadiem ir ïoti veiksmîgi lietotâju vidû, turklât, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa neko nemin par to, ko viòa ir saòçmusi, un to, ko viòi saka, ka rezultâti ir visaugstâkie.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs