Metana spradzieni

Kalnrûpniecîba mûsu teritorijâ ir visspçjîgâkâ jebkurâ pasaulç, turklât, neskatoties uz metâna ogïu ðuvçm, droðâkais. Droðîba tiek panâkta, izmantojot daþâdas metodes un droðîbu, ar kuru palîdzîbu ierobeþojam metâna aizdegðanâs vai eksplozijas iespçju.

Lai izvairîtos no metâna eksplozijas, mçs samazinâm faktu, ka tiek aizdegti faktori, kurus var ierobeþot, izmantojot atbilstoðas ierîces. Mînu situâcijâ, ti, uz robeþu, ti, senèu, ir jâpiegâdâ elektroapgâdes kombinâcijas un sabojât transportieri. Tagad tas ir bojâto kabeïu dzirksteïoðanâs rezultâts, neatkarîgi no tâ, vai tiek veidots elektriskais loks, metâna aizdegðanâs un eksplozija. Tâpçc îpaða sprâdziendroðîba ir saistîta ar visâm elektriskajâm ierîcçm. Pateicoties ðîm ierîcçm un ierîcçm izmantotajai aizsardzîbai, mçs minimizçjam elektrisko potenciâlu iekïûðanu metâna vidç tâ, ka neveiksmes gadîjumâ tas nesasniegs traìçdiju. Kalnraèu elektriíi, kas darbojas raktuvju situâcijâ, ir îpaði apmâcîti sprâdzienbîstamîbas un ugunsizturîbas jomâ, lai viòi paði varçtu droði veidot daþâda veida kalnrûpniecîbas darbîbas. Ikvienam elektriíim reizi piecos gados jâieskaita, lai piedalîtos ðâdâ apmâcîbâ, kuras rezultâtâ tiks iegûts eksâmens, pateicoties kuram viòa informâcija tiks atjaunota un iepazîsies ar secîgiem liesmu un sprâdziendroðu sasniegumu dizainiem un stiliem.Tâpçc aizsardzîba pret eksploziju un ugunsdroðîba ir svarîga sastâvdaïa, kas tiek izmantota visâs raktuvçs, tâdçjâdi samazinot metâna eksplozijas risku.