Matus daicji gard

Mans brâïameita mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas un íemmçt un padarît tos. To patieðâm uzsûc, ka vçlas, lai viss izskatâs jauki, vienu pîti var padarît divpadsmit reizes, katru reizi çdot matu aksesuârus vai nostiprinot tos. Lielâkâ daïa dârgâs skolas mâkslas un veidoðanâs. Viòas jaunâ loma kâ princese Joker ir viegla un prasa perfektu frizûru un apìçrbu. Pirmkârt, Mama izvilka savu duci bizîtes ar lokiem, kas tiem piestiprinâjâs. Vçlâk ðis jaukais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vienu reizi. Es bûðu skaistâks cirtainos matos ... un tas sâkâs. Pusstunda pârslodze, arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ laba karaliene. Tomçr, kad viòa iet ar aristokrâtiem, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neòemot vçrâ paðreizçjo, ka no darba sâkuma lîdz darbam jau ir pagâjis vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîts uzskats, un viòas runâ tas bija nedaudz vairâk, "es nevçlos, es neatceros neko tâdu kâ princese, kas ir viòas vergs." Viòa pieprasîja jaunu frizûru, sakârtojot matus brîvâ kokâ. Jo, kâ viòa teica iepriekð, mçs jau esam pieredzçjuði matu piespieðanu, un tas ir îpaði labi. Viòas mâte, no vienas puses, un nâkamâ pçc daþâm minûtçm.

Skatît matadatu piedâvâjumu