Matu zimcdana

Psorilax

Mans brâlçns îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs joprojâm varat to izdarît, íemmçt un padarît to upin. Tajâ paðâ laikâ tas labi uzsûcas, ka vçlas, lai tas izskatâs perfekti, vienu pîti var uzlabot piecas reizes, katru reizi pârvilkot matu lokus vai piestiprinot tos ar sprâdzçm. Viòð visvairâk vçlas skolas priekðnesumus un plâno viòus. Viòas galîgais radîjums bija arî oriìinâls, un tam bija jâbût perfektai frizûrai un kleitai. Sâkumâ Mama uzspieda daudzus bizîtes ar tiem pievienotâm lentçm. Vçlâk ðis burvîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis vienu reizi. Tâpçc es skatîðos cirtainos matos .... tâ sâkâs. Pusstunda pârslodze un to apvienoðana. Viòa izskatîjâs aristokrâtiska kâ îsta princese. Bet, kad viòa iet kopâ ar princesçm, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Tas nenozîmç, ka ir pagâjuðas vairâk nekâ divas stundas kopð sagatavoðanâs darbam. Pçkðòi ... viòa pilnîbâ mainîja savu prâtu, savukârt savâ runâ tâ skançja mazâk tik "nieeee, man nepatîk, jo es neatceros aristokrâtus, kas ir viòas vergu meitene". Viòa sev jautâja jaunu frizûru, sakârtoja matus piepildîtas kokas situâcijâ. Jo, kâ tas tika izveidots agrâk, mums tagad ir pârbaude, veidojot matus, tad mçs pilnîbâ gâjâm visefektîvâk. Viòas mâte, no kâdas puses, man bija no pârçjâm divdesmit minûtçm.