Maksligas apscklodanas reliiija

Vçlme uzsâkt ìimeni bieþi tiek attiecinâta ne tikai uz laulîbas viedokli, bet arî uz ideju kïût par bçrniem, tas ir, ìimenes paplaðinâðanu. Diemþçl citu cçloòu gadîjumâ tas ir nepareizi, un jums vajadzçtu sâkt ârstçðanu vai izlemt par mâkslîgo apsçkloðanu.

Ir vairâki iemesli, kâpçc pâriem jâveic in vitro metode. Protams, tas pats var bût, piemçram, olvadu slçgðana, problçmas ar ovulâcijas indukciju sievietç vai salîdzinoði zemi vîrieðu spermas parametri. Daþreiz, un, neraugoties uz daudziem pçtîjumiem, ir teikts, ka ârsti nespçj norâdît neauglîbas cçloni, un tas pats piemçro atbilstoðas tâs darbîbas metodes. Ja neveiksmes izpauþas daþâdas formas, pâriem var pretendçt uz mâkslîgu pârklâjumu vai arî ârpus sievietes reproduktîvâs sistçmas. Tas sastâv no spermas un olu ðûnu apvienoðanas laboratorijas apstâkïos. No pçdçjâ risinâjuma veida bieþi tiek izmantoti heteroseksuâli pâri, kuri, neskatoties uz daudziem centieniem, nav devuði ikdienas mçsloðanu. Ðî tehnoloìija rada daudz strîdu, bet daudziem pâriem, kas vçlas iegût pçcnâcçjus, ir individuâla izeja.

http://lv.gutex-france.eu/artrovex-kupit-v-rige/Artrovex купить в риге

Ir arî vçrts pieminçt, ka, ja jûs lietojat ðâdu formu, jums ir jânosaka vai mums bûs draugs vai donora spermas no sçklâm. Bieþi vien partnera veselîba nepieïauj ðo numuru. Pirmais datums pie ârsta ir atkarîgs no konkrçtas medicîniskâs anketas, un abi partneri atbild uz viòas jautâjumiem. Ja ârstçðana beidzâs agrâk, jums arî jâsniedz savi medicîniskie dati. Ârsts parasti pârbauda sievieti, pateicoties ultraskaòai, un joprojâm izmanto vairâkas jaunas pârbaudes. Un jums ir jâatceras pârbaudîtâ sperma, spçle tiek nosûtîta uz nâkamo speciâlistu, piemçram, urologu. Nâkamajâ vizîtç tiek novçrtçts jaunâko pçtîjumu rezultâti un konkrçtas mçsloðanas metodes izvçle. Bieþi vien ir nepiecieðami arî citi nepiecieðamie testi, piemçram, viroloìiskie testi, kurus cilvçki ir abi partneri. Tad tiek sagatavots mçsloðanas lîdzeklis, ti, sievietes hormonâlâ stimulâcija. Nâkamais posms ir saòemt gan cilvçka spermu, gan sievietes oocîtus. Laboratorijâ speciâlisti apvieno ðûnas ar spermu. Pateicoties tam, nâk no embrijiem, kas vçlâk tiek pieðíirti sievieðu grupai, izmantojot piemçrotu katetru. Pçc divâm nedçïâm, lûdzu, atbildiet uz ðo jautâjumu.