Majas apgaismojums tika vadits arpusc

Apgaismojums ir neatòemama jûsu mâjas mçbeïu sastâvdaïa. Pirmkârt, tas ïauj gaismu, apgaismo telpas, bet bieþi veic pilnîgas un dekoratîvas funkcijas. Laukumâ ir daudz veidu apgaismojuma, sâkot ar vecâm spuldzçm lîdz LED apgaismojumam. Katrai no tâm ir daþâdas funkcijas, kâ arî sniedz citu palîdzîbu.Paðreizçjos laikos luminiscences spuldzes ir îpaði interesants gaismas veids, kas ir izlâdes spuldzes veids. Luminiscences spuldþu lûzumu izdala fosfors, ko ierosina ultravioletais starojums, kas rodas gâzizlâdes caurules izlâdes rezultâtâ. Jo îpaði gâze ir dzîvsudraba un argona maisîjums. Izplûdes, kas rodas starp volframa elektrodiem luminiscences spuldzç, rada neredzamu ultravioleto starojumu ar viïòa garumu galvenokârt aptuveni 254 nm. Luminiscences spuldzes var izmantot daþâdas gaiðas krâsas, sâkot no baltas dienas gaismas lîdz daþâdu krâsu dekoratîvâm gaismâm. Gaismas krâsa tiek pieòemta, izmantojot piemçrotu fosforu luminiscences spuldzç. Mûsdienâs dienasgaismas lampâm ir daþâdas formas. To raksturo vienkârðas, apaïas, U formas fluorescçjoðas lampas, kâ arî augstas vçrtîbas kompaktâs dienasgaismas spuldzes. Ðîs jaunâs atðíiras no tradicionâlajâm dienasgaismas spuldzçm katrâ mazâkâ izmçrâ. Ðîs dienasgaismas spuldzes tiek izgrieztas luminiscences spuldzçm ar integrçtu aizdedzes sistçmu, kâ arî luminiscences spuldzçm, kurâm nepiecieðama ðâda veida gaismekïi. Viòi labi pilda savus uzdevumus ikdienas telpâs, bet vairâk zinâtnçs vai citâs valsts iestâdçs. Visu veidu dienasgaismas spuldzçm ir lielas priekðrocîbas salîdzinâjumâ ar vecajâm spuldzçm. Pirmkârt, tas izceïas ar savu augsto efektivitâti un ilgâku darba laiku, pateicoties kuriem tie ir ïoti populâri.