Lappudu tulkodana talruni

Teksta tulkojums pats par sevi ir diezgan liels. Ja mçs plânojam tulkot jebkuru tekstu, mums jâpieprasa ne tikai rûpçties par „apgûtajiem” vârdiem un iesniegumiem, bet arî jâzina daudzas idiomas, kas ir tik specifiskas katrai valodai. Fakts ir tâds, ka sieviete, kas raksta angïu valodas tekstu, to neparaksta tîri "akadçmiskâ" rîcîbâ, bet izmanto viòas îpaðos modeïus un pievienotâs idiomas.

Saskaroties ar pçdçjo, ka globâlâ interneta tîkla loma vçl aizvien pieaug, bieþi tiek parâdîta nepiecieðamîba veikt tîmekïa vietnes tulkoðanu. Piemçram, izveidojot tîmekïa vietni, ar kuru mums jâsasniedz svarîgâka saòçmçju summa, mums tas jâdara vairâkâs valodu versijâs. Tulkojot tîmekïa vietnes saturu, piemçram, angïu valodâ un savâ stilâ, jums ir jâbût ne tikai spçjai tulkot, bet arî paðai enerìijai, lai definçtu savus apstiprinâjumus un aprakstus, kas oriìinâlâ nav tulkojami. Kâ tas tiek îstenots? Tulkosim jebkura angïu valodas tîmekïa vietnes saturu Google tulkotâja pakalpojumam. Kamçr tiks saglabâta ziòojuma vispârçjâ izpratne (mçs varçsim uzminçt, ko konkrçtâ vietne ir, jau loìiskâ teikumu secîba un sintakse bûs nepietiekami. Tas ir iespçjams, jo Google tulkotâjs pârvçrð izvçlçto rakstu par vârdu "vârdu vârdam". Tâpçc praksç mçs neesam iedalîti, balstoties uz profesionâlas, daudzvalodu tîmekïa vietnes ietekmi. Tâtad interneta tulkotâja mâkslâ îsâkâ nâkotnç cilvçks nevar tikt aizstâts ar maðînu. Pat labâkajai programmatûrai nav iespçjas abstraktai domâðanai. Vienîgais, ko viòð zina, ir atsaukties uz cilvçka loìiku, kas nodota izvçlçtajai programmçðanas valodai. Tâpçc pat labâkie dokumentu tulkoðanas lietojumprogrammas noteikti ir aiz profesionâliem tîmekïa tulkotâjiem, un, protams, tas vienmçr bûs uz visiem laikiem. Ja kâdreiz parâdâs uzlabots rîks ar loìiskas un abstraktas "domâðanas" versiju, tad mûsu civilizâcijas rezultâts bûs vienâds. Visbeidzot, labo tulkotâju apmâcîbas beigâs bûtu jânodroðina atbilstoðas didaktiskas iespçjas, kas ne tikai mâcîs tulkojumus "vârdu vârdiem", bet arî palîdzçs apgût konkrçtas valodas abstraktu izpratni.& Nbsp;