Kossakowski rupnieciba

Uzòçmçjdarbîbas stâvokïa tîrîba un droðîba rûpniecîbas uzòçmumos ir princips, ja mçs plânojam runât par darbinieku nodarbinâðanu. Ja jûs neatbilstat darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas standartiem, jûs nevarçsiet pieòemt cilvçkus, vai arî jums ir jâbût lieliem ekonomiskiem zaudçjumiem pârkâpuma gadîjumâ - un lîdz ar to ðî vieta tiks uzskatîta par agru vai vçlâk.

Apstrâdes rûpniecîba attiecas uz daþâdu maðînu un rokas instrumentu izmantoðanu plastmasas, pârtikas, íîmisko produktu, metâlu un daudz daþâdu lîdzekïu apstrâdei. Daudzas no tâm ir izvietotas vecajâ un brîvajâ pusç, tâpçc jaunajos raþoðanas posmos ir nepiecieðams, lai ðî putekïu daïa tiktu uzòemta gaisâ, ko ikviena sieviete, kas paliek uz vietas, elpo. Cik grûti Polijas veselîbai ne tikai îslaicîgi, bet arî ievçrojamâ lîmenî var bût indîgu putekïu daïiòu ieelpoðana, mçs uzzinâjâm par slaveno azbestu. Paðlaik nav nepiecieðams izskaidrot ikvienam, ka ilgstoða mâjvieta grupâ, kas ir piesâròota ar ziedputekðòiem, nebûs vienaldzîga pret to plauðâm, tostarp sodiem par savas mâjas kvalitâti.

Tâpçc, lai uzzinâtu, kas ir dezinfekcijas sistçmas uzstâdîðana. Ja mçs plânojam uz mûsu raþoðanas veikala maðînu kvadrâtu, kas veido putekïus pat nelielâ apjomâ, tad mums noteikti jâinstalç attîrîðanas iekârtas, t.i., kaseðu vai ciklonu âdai paredzçtâ attîrîðanas sistçma. Ðâdas shçmas izvçle ir saistîta ar piesâròojoðo vielu veidu, to skaitu un platîbu, kurâ viòi nodarbojas ar dzîvo instalâciju. Tâdçï ir grûti novçrtçt ðâdas darbîbas izmaksas. Protams, tas vienmçr ir depozîts gadiem ilgi, jo îpaði tâpçc, ka pateicoties tam mçs varam pieïaut bijuðo darbinieku tiesvedîbas trûkumu, apsûdzot mûs par arodslimîbu raðanos, kas, visticamâk, bûs negatîva mûsu paðu finansçm.