Kosmctikas birojs kases aparats 2015

2015. gads ieviesa izmaiòas ârstiem, kas veic uzòçmçjdarbîbu. No pagâjuðâ gada 1. marta katrâ kabinetâ bija kases aparâti elzab mini e. Ârstiem, kas skaitâs ar pacientiem, bija jâreìistrç visi ieòçmumi, izmantojot ðo çdienu. Neskatoties uz medicînisko aprindu protestiem, ministra rîkojums kases aparâtu prâtâ tika ieviests.

Tika apgalvots, ka mâjas vizîtes bûtu neiespçjamas, un pensionârie ârsti atkâptos no darba kampaòâm, sâkumâ grûtîbas ar kases aparâtu apstrâdi. Sûdzîbas izrâdîjâs nepareizas. Kases aparâtu pârdevçji var pârvietot gan mazâs, gan mobilâs ierîces, kâ arî lielâs, kas paredzçtas gastronomijai un tirdzniecîbai. Jûs nevarat pieòemt un pieòemt terminu, ka kases pakalpojums ir sareþìîts. Piemçrs var bût tikai medicînas pakalpojumi. Ârsts, kas piedâvâ dzîvîbas glâbðanas pakalpojumus, viss, kas viòam nepiecieðams, ir izveidot ieprogrammçtu 2 vai 3 pozîcijas kasç. Papildu mçríis ir izdrukât ikdienas un mçneða pârskatu. Turklât reizi divos gados jûs vçlaties, lai to pârbaudîtu kasieris, kuru pilnvarojis pçdçjais servisa tehniíis.

Saskaòâ ar finanðu ministra spçkâ esoðajiem tiesîbu aktiem ne tikai ârstu birojiem bija pienâkums ieviest kases aparâtus, bet nâkamajâm profesionâlajâm grupâm, kas ir pagâjuðâ gada rîki, mums nav jçgas, cita starpâ:- juristi,- grâmatveþi,- automaðînu mehânika,- frizieri,- kosmetologi.

Paðreizçjâ regula beidzas 2016. gada 31. decembrî. Ka 2017. gadâ visi uzòçmçji pârdod un sniedz pakalpojumus fizisko personu situâcijaineveiciet uzòçmçjdarbîbu. Kâ uzskata Finanðu ministrija, ir viena iespçja cînîties pret melno zonu tirdzniecîbâ un palîdzîbâ.

Rodas jautâjums, vai turpmâkajos gados bûs arî bagâtîgi pieteikties kases aparâta iegâdei. Paðlaik tâ rada 700 PLN. To izmantoja jebkura persona, kas ðajâ laika periodâ ir uzstâdîjusi kases aparâtu un pareizi informçjusi par nodokïa nosaukumu. Nodokïu birojam ir 30 dienas, lai izskatîtu pieteikumu par 700 PLN atmaksu. Vai bûs spçcîgi izmantot pçdçjo atvieglojumu turpmâkajos gados, tas izskaidros, kâ ministrija publicçs jaunu regulu.