Konsekutiva tulkodana angiu valoda

Daudzâs daþâdâs konferencçs ir daudz darbinieku no bagâtîgâs vides un no attâlâm valstîm, kas viòiem palîdz, tâdçï viòi zina un apkalpo daþâdas valodas. Sarunas laikâ ikviens vçlas precîzi zinât visu, tâpçc ir pieejama arî konferenèu tulkoðanas forma.

Ðâda konstrukcija ir mutiskâs tulkoðanas forma, sarunas laikâ dalîbnieki tiek novietoti uz austiòâm, un ir arî skolotâja balss, kas pârtulko runâto tekstu, maina balsi saskaòâ ar oriìinâlu.Tulks vienmçr sazinâs ar vairâkâm personâm.Konferences tulkojumâ mçs izðíir vairâkus ðâdu tulkojumu veidus un, protams,:- secîgi - tulkojumi pçc runâtâja runas,- vienlaikus - notiek kopâ ar runâtâju,- relejs - starp divâm valodâm, izmantojot treðo valodu,- retour - tulkoðana no dzimtâ valodas sveðvalodâ;- pagrieziens - izmantojot vienu avota valodu cilvçkiem,- kvçls - viena ietekme kâdâ sanâksmç, notiek divâs kajîtçs,- simetriska sistçma - kad dalîbnieki klausâs tulkojumus mazâk izvçlçtajâs valodâs,- èukstiòð - tulkojums, kas tiek runâts ar tulka konferences dalîbnieka ausu;- zîmju valoda - sinhronais tulkojums zîmju valodâ.Kâ ðî konferenèu tulkoðana nav tik funkcionâla un norâda uz ïoti augstiem tulkotâju zinâðanâm, lai veicinâtu ðâdus tulkojumus, bûtu lieliska pieredze, lieli darbi un ârkârtîgi laba lieta, lai risinâtu citu tulkojumu veidus.Visbieþâk sarunas laikâ tulki pârtulkojas, secîgi veicot tulkoðanu vai izmantojot salona vienlaicîgu metodi.Bieþi vien televîzijâ mçs varam sniegt atsauksmes par ðâdiem tulkojumiem, kad tiek râdîtas daþâdas konferences un tikðanâs.Visus ziòojumus tulkotâjs sniedz ïoti rûpîgi un detalizçti, daþreiz tulkotâjam ir jâpârsûta ziòojums tâdâ paðâ balss tonalitâtç un vienkârði jâaptur balss kâ runâtâjam.