Kolposkopija ka sagatavoties

Daudzâs rûpnieciskajâs rûpnîcâs un noliktavâs var rasties eksplozijas risks. Ðâdi apdraudçjumi rodas, ja tiek uzskatîts, ka ðíidrumi vai cietas vielas, kas rada sprâdzienbîstamas gâzes, ir iekðpusç vai rada sprâdzienbîstamu potenciâlu, ja tâs tiek sajauktas nepareizi.

Sprâdzienbîstama atmosfçra parasti notiek, ja telpa ir pârâk karsta vai ja ir tâ sauktâ elektriskâ loka. Daþreiz sprâdziena risks rodas arî tad, ja vietâ ir dzirkstele.

http://lv.healthymode.eu/knee-active-plus-cela-stabilizators/

Speciâlâs rûpnîcas un rûpnieciskâs çkas parasti ir labi aizsargâtas pret sprâdzieniem, bet daþreiz trûkst domâðanas mâjâs, piemçram, degvielas uzpildes stacijâs, kur sprâdzienu risks bieþi noved pie cilvçkiem, kuri ir tur - neapmâcîti, nejauði, nometoði cigareðu cirkulâcijas sprâdzienbîstamâ vietâ.Îpaða sprâdziendroðîba jâpaplaðina ne tikai uz degvielas uzpildes stacijâm, bet arî lidostâs, notekûdeòu attîrîðanas iekârtâs un dzîvokïos, kur ir graudu dzirnavas. Kuìu bûvçtavâs joprojâm pastâv sprâdzienbîstamas briesmas, kuras ne visi zinâm.

Uz augstajâm vietâm attiecas likums, kas prasa paplaðinât îpaðu aizsardzîbu pret eksploziju. Lai likumîgi darbotos, îpaðniekiem un cilvçkiem, kas vada ðâdas vietas, ir jâparâda sertifikâti, piemçram, EK pârbaudes sertifikâti un daudzi jauni.

Lielâko daïu sprâgstvielu aizsardzîbas noteikumu îsteno Eiropas Savienîba, tâpçc noteikumi dabiski tiek îstenoti Polijas tiesîbu aktos no brîþa, kad mçs ejam uz Kopienu.Katram veikala îpaðniekam, kurð ir pakïauts sprâdzienbîstamam riskam, ir precîzi jâpierâda vietas îpatnîbas ziòojumâ, un papildus jâparâda iespçjamie scenâriji situâcijâs, kad viòð var pievienoties sprâdzienam.