Klientu apkalpodanas materialu izplatidana

Ja esat jebkura noieta vai çdinâðanas vietas îpaðnieks, jûs ïoti labi zinât, ka pakalpojuma sniegðanas âtrums cilvçkam ir viens no svarîgâkajiem izaicinâjumiem, ar kuriem vçlaties saskarties. Tomçr jûs nevarat uzminçt, ka svarîgs uzsvars uz ðo aspektu ietver ne tikai pasûtîjuma sagatavoðanas âtrumu, bet arî pavçles ievieðanu iestâdç un tâ norçíinu fiskâlo summu.

Tâtad, ja jûsu mâja ir dekorçta klasiskâ vai ne îpaði progresîvâ vai novecojuðâ naudâ, pçdçjâ sçrija ievçrojami paplaðina klientu apkalpoðanas laiku, kas tieði pârceïas uz tâ izpildi, kamçr tâ apstrâdâ jûsu piedâvâtos pakalpojumus!Kâzas uz laukuma joprojâm ir ïoti daudzas çrtîbas, un çdinâðanas nozarei var bût daudz tehnoloìiski progresîvu risinâjumu, kas tieði atdod piedâvâto pakalpojumu grupu! Un tieði ar tâdu misiju, kas raugâs uz gastronomijas pakalpojumu kvalitâtes uzlaboðanu, mçs kalpojam. Mçs piedâvâjam Jums vienu no modernâkajiem viesmîïu un bârmeòu produktiem - Gastro Pos Demo programmu.Tâ pakalpojums ir ne tikai ïoti intuitîvs, bet arî ïoti lîdzîgs tradicionâlajai fiskâlajai kasei, tâpçc darbinieki neiekïaus nopietnâkas problçmas, pielâgojoties mûsdienu risinâjumiem! Turklât viss plâns darbojas pieskâriena kârtîbâ, nodroðinot funkcionâlu un, vissvarîgâk, ïoti plaðu pasûtîjumu izvçli. Viesmîles identifikâcija atðíiras arî ar ievçrojamu tehnoloìisko progresu un çrtu lietoðanu, jo tâ notiek, ievadot kodu, kas ir ideâls konkrçtam cilvçkam, vai, vçl vienkârðâk, izmantojot îpaðu magnçtisko karti.Gastro Pos & nbsp; programma ir noteikta "Must have", ja vçlaties apkalpot lietotâju visaugstâkajâ, pasaules klases lîmenî! Gastro Pos tiek izmantots un novçrtçts daudzos slavenos restorânos un luksusa bâros! Tâpçc nebûsiet pârsteigts, jo mirklis ilgâk, un domâ, ka jûsu vieta pieaugs vçl augstâkâ lîmenî!