Kathokadu modes skate

Ðajâ sestdienâ ir sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas sapòoja redzçt, ko dizaineri ir radîjuði attiecîgajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs dominçja vienkârðâkajâ vietâ un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Tikai pirmie un delikâtie audumi ar intensîvâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu, tika izmantoti to vçrtîbai. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki no tamborçðanas. To ietekmç arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri dâmâm piedâvâja, cita starpâ, pîtas cepures ar plaðu apmali, dekorçtas ar meþìînçm un skaistu ziedu.Pçc izrâdes beidzâs skaistas kâzu kleitas izsole, kas radîta galvenokârt svaigai lietoðanai. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika pârdotas arî daudzas jaunâkâs kolekcijas drçbes. No ðîs izsoles saòemtie ienâkumi tiks glabâti mûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas mierîgas un çrtas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt norâdîjuði uz izsolçm, un tad tirdzniecîbas vieta bija pat viena no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks pârdota veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datoru uzòçmçjdarbîbu, kurâ bûtu acîmredzamas kolekcijas, kas nav stacionâros uzòçmumos.Labi zinâms apìçrbu îpaðums ir viens no smagâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ nozarç. Katrâ reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienu, galvenokârt, daudzos labâkajos drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Katru brîdi ðî kompânija vâc kolekcijas ar slaveniem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik liela atpazîstamîba, ka veikala atvçrðanas laikâ, kas ir gatavs tikai vienas stundas laikâ, viòi pielâgojas veselâm rindâm. Ðîm kolekcijâm ir tâda diena.Uzòçmuma paði augïi jau daudzus gadus ir ieinteresçti lietotâju vidû, arî pasaulç, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pieminçtas daudzâs saòemtâs atlîdzîbas, kas apstiprina, ka materiâli ir augstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Medicînisko apìçrbu vienreizçjâs lietoðanas laiva