Kases reiistrs bis bis

Visu fiskâlo naudas lîgumu iepirkumi ir paði - un ne tikai mûsu - juridiskais pienâkums. Katrs pat mazâkais darîjums ir jâiegâdâjas kasç, jo tam ir jâmaksâ PVN.

Pçrkot kases aparâtu savam veikalam, ðis pirkums ir pakïauts îpaðam pakalpojumam, kas ietver mçríi risinât mûsu kases aparâta jautâjumus. Finanðu biroji Krakovâ ir joma, kurâ var iegâdâties jebkuru fiskâlu ierîci, kas ir visvairâk pielâgota lauka informâcijai. & nbsp; tâ ir & nbsp; veikala darbinieki un pakalpojums & nbsp; tas ir piemçrots pçdçjam, lai mainîtu izrakstîðanâs laikâ ieprogrammçto PVN summu, kad ir spçkâ attiecîgie noteikumi, saskaòâ ar kuriem mainîsies nodokïu summa. Tikai pilnvarotais dienests var veikt visus remontus kases aparâta valstî.

Kases aparâts ir tikai parasta iekârta, kas var tikt bojâta, un ikvienam, kas veic komercdarbîbu vai sniedz pakalpojumus, kas ir kases aparâts, ir jâspçj tikt galâ ar bojâtu kases aparâtu. Bojâts kases aparâts pçc iespçjas drîzâk jâzina kâ labots, nav jûtama bojâjuma stâvokïa sajûta, kâ arî tas, kâ ðis kaitçjums tiek nodots tâlâkai veikala darbîbai. Iespçjams, ir pierâdîjums tam, ka printeris ir slikts, kas nozîmç, ka saòemtajâ tekstâ tiek atspoguïots tikai teksta fragments. Tomçr nepilnîga saòemðana var bût iemesls, lai nodokïu iestâde varçtu izsniegt pilnvaras uzòçmumam, kas to izdevis!

Tâpçc, ja mçs redzam, ka kases aparâtam ir nodarîts kaitçjums, mums nevajadzçtu to remontçt paði. Bojâta nauda ir uz laiku jâizslçdz no veikala grâmatas un jâizmanto no otrâ aktîvâ kases aparâta un, ja to nav, aizveriet veikalu, lîdz ierîce tiek remontçta. Sakarâ ar to, ka kases aparâta neveiksme var kavçt visa veikala darbu, kases pakalpojumi darbojas ïoti labi un cenðas regulâri vai îsâkâ laikâ novçrst trûkumus. Un pçc tam, kad ir konstatçti trûkumi kases aparâta izpildç, mçs nedrîkstam to izmantot, lai to remontçtu paði - izsauktu servisu un sazinieties ar servisa tehniíi, vai paòemtu naudu uz pakalpojuma vietu, protams, arî pçc droðîbas izslçgðanas. Ðâdus procesus vajadzçtu veikt pçc iespçjas vieglâk, lai defektu varçtu âtri novçrst un lai es varçtu atgriezties no fiskâlâs kases.