Kases reiistra iegade

Sievieðu grupa, kas pârvalda savu mazo biznesu, noteikti nerada jautâjumu par to, kad jums ir jâiegâdâjas kases aparâts? Reakcija uz ðo pçtîjumu ir vçl jo svarîgâka, jo noteikumi ïoti bieþi mainâs, un vienreiz ir jâzina, kas ir noticis ðodienas procesâ. Tomçr, ja tas pieder pie paðreizçjâ stâvokïa, tas pats gadîjumu grupâ, vai arî tam vajadzçtu bût fiskâlajam kases aparâtam, ir atkarîgs no mûsu uzòçmuma pirkuma.

Tomçr ir arî darba veidi, kuros bûtîba ir nopietna neatkarîgi no konkrçta uzòçmuma iegâdâtâ pirkuma. Ðim darba stilam atbilst: CD, DVD disku pârdoðana, automaðînu detaïu pârdoðana, saðíidrinâta naftas gâze, kas piedâvâ transporta pakalpojumus un daudzas ar to saistîtas darbîbas. Tas nav paðreizçjais pilns saraksts, ko iegûst finanðu ministra pienâcîgâ regulçjumâ (paðlaik ir nepiecieðams 2010. gada jûlija saraksts. Ja iepriekð minçtajâ darbîbâs, kas ir saistîtas ar finanðu fondu, nav norâdîts darbs, ir divas iespçjas, kâ atkâpties no tâ izmantoðanas. Tâpçc ir subjektîvs risinâjums un attiecîbas ar tirgu. Runâjot par satiksmi, ðis risinâjums ir paredzçts uzòçmçjiem, kuru apgrozîjums ir mazâks par PLN 20 000, un, aprçíinot ðo virzienu, pârdoðana uzòçmumiem un paðvaldîbâm netiek pieòemta. To izmanto, bet tikai pârdoðanai saimniekiem un privâtpersonâm. Attiecîbâ uz atlaiðanu kopâ ar valdîbu par paveikto darbu tas ir saistîts ar uzòçmçjiem, kas sniedz telekomunikâciju, pasta un kurjeru pakalpojumus, kâ arî uz neatkarîgu izglîtîbu. Protams, ikvienam ir jâseko lîdzi izmaiòâm jaunos produktos. Un ir vçrts zinât, ka ieguldîtâjiem, kuri pçrk tieðsaistes bingo hs ej & nbsp; ir iespçja atskaitît 90% no pirkuma cenas (neto cena, tomçr atskaitîðanas summa nedrîkst pârsniegt 700 PLN. Tas ir îpaði nopietns çrtîbas sievietçm, kas rada darbîbas. Jebkura iespçja atmaksât naudu ir îpaði nopietna.