Kases pamatlidzekii vai iekartas

Antidepresanti un psihotropi ir pârsteidzoðs medicînas veids, kas tieði ievada jûsu smadzeòu formu. Pieòemot, ka ir psihotropo zâïu iedarbîba, viòð atgrieþas normâlâ garîgâ stâvoklî, normalizç pacienta veselîbu un, visticamâk, iekïaujas noteiktâ sabiedrîbâ. & Nbsp; Tomçr, tâpat kâ parastâs narkotikas, psihotropâs vielas var izvçlçties nepareizi, kas dos lielas pârmaiòas sliktâkai poïu gaïai un prâtam. Un tâpat kâ daþâdu narkotiku veidu panâkumiem, jums ir arî jâbût uzmanîgiem, lai tos nenovietotu pârâk âtri, jo tas noteikti izraisîs pârâk daudz blakusparâdîbu, vairâk enerìijas nekâ terapijas pabeigðanas gadîjumâ. Tâtad, kas bûtu psihotropo zâïu lietoðanas pârtraukðana? Kâ mçs varam pieïaut, ka ir pienâcis laiks pârtraukt ðâda veida ârstçðanu? Pirmkârt, cilvçkiem, kas sevi aizsargâ ar slimniekiem un tiem, kas paði uzòem psihotropâs vielas, ir rûpîgi jâievçro un jârûpçjas par izmaiòâm, kas notiek viòu íermenî, lai pareizi noteiktu, vai izmaiòas izriet no konkrçtas narkotiku darbîbas, vai arî pretçji. Ja mçs pamanîsim pârâk lielu tendenci, ka mçs vçlamies bût vai rîkoties, mçs bûsim brîvi un blâvi vai vairâk, mçs kïûsim par hiperaktîviem, emocionâliem svârstîbâm, un mçs ar melanholiskiem cilvçkiem ar depresiju kïûsim bîstami sev un ârkârtas freaks, ïoti iespçjams, ka tagad ir pienâcis laiks domât par zâïu lietoðanas pârtraukðanu. Protams, jums nevajadzçtu tikai to radît. Visu ðo modeli jâkonsultçjas ar speciâlistu. Atseviðíos gadîjumos vairâku psihiatru lçmums bûs nepiecieðams, it îpaði, ja mçs neticam agrâkâ ârsta plaðajai kompetencei.

prolesan pure

No otras puses, ja viòi ir nolçmuði pârtraukt psihotropo narkotiku lietoðanu, teiksim, ka tie nevar bût tûlîtçjs process. Tas pierâda, ka vienu vakaru mçs nevaram pieòemt vienu atzinumu par izstâðanos un automâtiski pârtraucam lietot jebkâdas zâles. Ðâds pasâkums var novest pie mûsu veselîbas bûtiskas pasliktinâðanâs apgrozîjuma sakarâ ar pçkðòu konkrçtas íîmiskâs vielas trûkumu mûsu sistçmâ, kas savukârt var izraisît nopietnâku slimîbas recidîvu. Tâpçc laba prakse ir pârtraukt psihotropo zâïu lietoðanu ilgstoðâ un pakâpeniskâ periodâ. Nevajag sajaukt ar pçtniecîbu, ka kâdu dienu viòa tajâ paðâ dienâ paòçma 200 mg antidepresantu, un nâkamajâ dienâ es varu òemt tikai 175 mg. Izòemðanas process ir jâsadala pçc iespçjas vairâk. Tâtad, atgrieþoties pie iepriekðçjâ piemçra, ja es pirmdien pieòemu ne vairâk kâ 200, bet 175 mg zâles, man ir jâsniedz 3, 4 nedçïas, lai analizçtu mûsu sistçmu, pârbaudîtu, vai cits posms ir lielâks vai sliktâks par veco. Ja pamanîðu, ka sâkotnçjais izòemðanas process ir tâlu, pçc mçneða varu òemt tikai 150 mg narkotiku. Paðreizçjam ceïam vajadzçtu izskatîties kâ procedûra lîdz psihotropo zâïu pilnîgai pârtraukðanai. Turklât speciâlisti, kuri domâ, ka psihotropo lîdzekïu lietoðana ir jâpârtrauc, atzîst, ka ar narkotiku lietoðanu vien nepietiek. Vispirms jâapsver tas, kas mums izraisîja depresijas stâvokli vai otro slimîbas veidu. Ja mçs saprotam, ka problçmu pierâdîðana sâkâs, kad jûsu dzîvokïa izskats ir ievçrojami pasliktinâjies vai no brîþa, kad sâkat darbu, visticamâk bûs nepiecieðams mainît savu dzîves vidi. Daþreiz tâpçc, ka ir skaidrs, ka komandâ psihotropâ ârstçðana varçtu bût bezjçdzîga, ja paðâ sâkumâ viòi domâja par savu dzîves vajadzîbu izpildi centrâlâ veidâ, kas tika atòemti vai ierobeþoti no kâda jçga.