Kases aparatu jaku

Aptiekas ir uzòçmumi, uz kuriem attiecas tâds pats nodokïu nosaukums kâ jebkuram jaunam tirdzniecîbas uzòçmumam. Sazinoties ar ðo, katrai aptiekai jâbût kases aparâtam. Tomçr ðodien finanðu lîdzekïi, tâdejâdi lielâ mçrâ, ir novecojuði. Lielie veikali un veikali, kas dodas uz bûvlaukumiem, visbieþâk izmanto elektroniskâs iekârtas, lai reìistrçtu pârdoðanas apjomus.

Tehniskâ un populârâ izteiksmç risinâjums ir daudz labâks. Visa informâcija tiek nodota datoram, pârdoðana notiek, izmantojot îpaðu datorprogrammu, un èekus drukâ printeris, kas pievienots datoram.

Fiskâlie postneti nodokïu printeri darbojas tâpat kâ fiskâlâ kase. Tâ arî izdrukâ kvîtis, saòemot apstiprinâjumu no datora plâna. Printeris tiek plânots tâdâ veidâ, kad tas bûtu kases aparâts - tas izdrukâ papîra kvîtis ar lîdzîgiem parametriem uz atseviðía papîra, arî ar informâciju, kas jâuzstâda uz rçíina, tieði tâdâ paðâ veidâ kâ tad, kad printeris izdrukâ èeku kasç. .

Aptiekas ir mûsdienîgi uzòçmumi, kas pârvietojas ar laiku. Ðodien parastajâs aptiekâs ir grûti atrast parastos kases aparâtus un medikamentus, uz kuriem ir ielîmçtas etiíetes ar cenâm. Tagad nav nepiecieðams izlasît cenu no katras etiíetes un ievadît to uz fiskâlâs summas - tad ir arî muïíîgi radît kïûdas. Lîdz ar to un atsaucas uz çrtâku metodi, kas skenç svîtrkodu no produktiem, kas iepriekð bija ievietoti datorsistçmâ. Pateicoties ðim skençjumam, mçs varam pieslçgt fiskâlo printeri datoram, kas no daudziem gadiem izdosies nemainîgâ veidâ izsniegt obligâtos ieòçmumus, un tajâ paðâ laikâ pârdoðanas ieraksti bûs daudz pieejamâki, jaunâki un rada mazâk kïûdu. Fiskâlos printerus var iegâdâties ðodien, piedâvâjot veikalu aprîkojumu un tipiskos nodokïu kases veikalos. Domâjiet par fiskâlâ printera iegâdi, lûdzu, informçjiet nodokïu administrâciju, izmantojot oficiâlu drukâðanu, kas ir identiska reìistrâcijai kasç.