Kases aparats ps 4000 e

Zemçðana ir vissvarîgâkie visa elektriskâs sistçmas elementi. Ikviens domâ, ka zemçjuma vados nav sprieguma un elektriskajâ strâvâ nevajadzçtu ieplûst, bet tas ir pilnîgi atðíirîgs .... Jebkurâ mâjâ vai vienatnç ir simtiem metru zemçjuma vadu, bet tik labi, kâdam nolûkam? Vai tas ir saistîts ar to, ka kontaktligzda ir iezemçta, tajâ nav elektrîbas, ja ar to nav savienots? Kad ir svarîgi nostiprinât visu elektroinstalâcijas sistçmu? Ja vçlaties uzzinât reakciju uz ðiem jautâjumiem, izlasiet ðo rakstu vienâ galâ.

Kas norâda, ka elektroinstalâcija ir pamatota? Labu atbildi var atrast paðâ jautâjumâ, bet mçs tuvosimies tam, cik labi mçs esam. Tagad mâjâ, kur papildus fâzçm un neitrâliem vadîtâjiem ir kontaktligzdas, arî pamostas vadi. Tie neuzliek viòiem pienâkumu strâdât ar noteiktâm ierîcçm. Tie ir aizsardzîbas procesi, kas vienmçr atrodas savâs sadales iekârtâs, un no tâ tiek novadîts metâla elements, kas ir viegli savienojams ar zemi. Kâdam nolûkam darbojas zemçjuma darbi? Kâ jau iepriekð minçts, zemçjums ir aizsardzîbas procedûra, ko daudzâs iekârtâs izmanto jau daudzus gadus. Vçl viens iemesls zemçjuma izmantoðanai ir darba stâvoklis, jo, pateicoties tam, katra ierîce, kas atbilst telpâm, darbojas pareizi. Ja vçlaties iegâdâties ðo standartu, jums ir jâdomâ par to, ka viòi atzîst jaunos maríçjumus. Ârkârtîgi pieprasîtais ir PE aizsargâjoðs vads, kas ir dzeltenzaïa krâsa un PEN, kas ir neitrâls process, kam papildus ir aizsardzîbas funkcija. Ðis process ir zils. Pat kontaktligzdâm, kurâm nav iezemçjuma tapas, ir sava aizsardzîba pret elektriskâs strâvas triecienu. Parasti ðâdâm svecçm ir zîme (divi pârklâjami kvadrâti, kas nozîmç, ka tie nedrîkst tos iezemçt.