Inventarizacijas komisijas locekiu apmaciba

Tehnoloìiju nepârtrauktais spiediens paver daudzus citus darbus. Tie atrodas daudzâs rûpnîcâs. Diemþçl tas rada citus draudus grâmatâm. Paðlaik pirmais "Nowak" no aleja netiks pieòemts ðâdâ veikalâ. Bieþi raþoðanai izmantojamâm maðînâm ir lielâks vai mazâks risks. Lai kalpotu viòiem, jums ir nepiecieðamas pareizas zinâðanas un jâveic atbilstoða apmâcîba.

Ir daudz vietas, kas ir sprâdziena draudi vai citâdi pret putekïiem. Lai veiktu ðâdas teritorijas, viòð tiek apmâcîts. Atex apmâcîba ir ðâds uzdevums, kura laikâ studenti apgûst svarîgas zinâðanas no sprâdziendroðâs tehnoloìijas un ATEX principiem. Jo îpaði tas ir: pieauguðajiem droðîbai nodarbinâtîbas birojos, kuros ir potenciâli sprâdzienbîstamas teritorijas, cilvçki, kas darbojas sprâdzienbîstamu teritoriju tuvumâ, un EX ierîèu dizaineriem. Apmâcîbas laikâ jûs varat uzzinât, kâdi atmosfçras apstâkïi veicina sprâdzienu, ja var saskarties apdraudçtajâs zonâs, kâ piemçrotas virsmas ir piemçrotas arî tad, ja ir liels risks, ka caur tâm ðíçrsos, kas stils aizsargâ ierîces, kas var apdraudçt sprâdzienbîstamîbu, kâ sprâdzienbîstamas vielas izceïas sadalîðana sprâdzienbîstamâs îpaðîbâs un temperatûras vçrtîbâs, kuras noteikumi iekïûst potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç un kâ identificçt putekïu zonas. Apmâcîba parasti ir viena diena, tikai daþi uzòçmumi pçc daþâm stundâm dod iespçju iepazîties ar to divâs daïâs. Katra ðî modeïa apmâcîba ir pabeigta ar eksâmenu, kas pârbauda, ko mçs atcerçjâmies. Negatîvas ietekmes gadîjumâ, lai vçlreiz atkârtotu eksâmenu, nepiecieðams atkârtoti apmâcît to, kas radîts ar ðâdâm izmaksâm, bet pozitîva rezultâta gadîjumâ saòemam iegûto zinâðanu apliecinoðu dokumentu. Tâ tiek nospiesta pozîcijâ, un uz tâs tiek piestiprinâta papildu uzlîme, atkarîbâ no uzòçmuma, kas veic apmâcîbu, tâ tiek nosûtîta pa pastu.