Iinas spradziens

Sprâdziens tiek definçts kâ ïoti intensîva oksidâcijas vai sadalîðanâs reakcija, kas attiecas uz degoðu gâzu, tvaiku, uzliesmojoðu ðíidrumu vai putekïu vai ðíiedru lielo sadegðanu organismâ, izraisot temperatûras vai spiediena palielinâðanos, kâ arî triecienviïòu un akustisko efektu.

Sprâdzienam ir telpa stingri noteiktos apstâkïos, îpaði tad, kad degoðas degvielas koncentrâcija tiek izdalîta stingri definçtâ diapazonâ, ko sauc par sprâdziena robeþu. Uzliesmojoðo komponentu koncentrâcija norâdîtajâ sprâdzienbîstamîbas diapazonâ neradîs eksploziju. Joprojâm ir laba enerìija, lai radîtu sprâdzienu, kura ierosinâtâji var bût tâdi elementi kâ dzirksteles, kas raduðâs organizâcijas un elektrisko iekârtu darba laikâ, iekârtas elementi, kas uzsildîti lîdz ïoti augstâm temperatûrâm, atmosfçras un elektrostatiskâs izlâdes. Ðo enerìiju nosaka zemâ aizdedzes enerìija, un tâ ir definçta kâ ïoti neliela elektrîbas kondensatora enerìija, kuras izlâde var aizdegt maisîjumu un liesmas izplatîðanos testa apstâkïos. Sprâdzienbîstamîbas ierîces ir sprâdziendroðas ierîces, kas paredzçtas darbam îpaði sprâdzienbîstamâs vietâs.

Mazâkâs aizdegðanâs enerìijas vçrtîba ir parametrs, kas nonâk sprâdzienbîstamîbas analîzç, kas izriet no avotiem, kas pastâv konkrçtajâ reìionâ, piemçram, elektriskâs un elektrostatiskâs dzirksteles, dzirksteles, kas rodas no kapacitatîvâm vai induktîvâm elektriskajâm íçdçm, kâ arî mehâniskâm dzirkstelçm.

Degviela vçlas iekïût ar oksidçtâju, un degðanas uzsâkðanai ir nepiecieðams ierosinâtâjs. Ir sliktâk sâkt putekïu sprâdzienu nekâ gâzes eksplozija. Gâze apvieno ar saturu spontâni difûzijas dçï, un ir ieteicams mehâniski sajaukt putekïu mâkoni. Sprâdziena telpas samazinâðana dod priekðroku sprâdziena vardarbîbai, un kodolu panâkumos tas tiek uzskatîts par dabisku faktoru tâs radîðanâ. Gâzçs oksidçtâji, iespçjams, ir skâbeklis, piemçram, fluors. Ðíidrumi, kas ir oksidçtâji, ietver perhlorskâbe, ûdeòraþa peroksîds un cieto vielu oksidçtâji ir: amonija nitrâts, metâla oksîdi. Degviela galvenokârt ir visi ðíidrumi, gâzes, bet ðîs cietâs vielas.