Idiopatiska neaugliba

Vîrieðu neauglîbu galvenokârt rada zems spermatozoîdu kustîgums, slikta spermas kvalitâte vai dzimumorgânu traumas. Visbieþâk neauglîba ir zemas spermas kvalitâtes, t.i., spermatozoîdu skaita samazinâðanâs (lçtâk kâ 20 miljoni 1 ml vai to samazinâtas kustîbas rezultâtâ.

Ietekme tajâ laikâ ietver m.in. seksuâli transmisîvâs slimîbas, un pârkarðana sçklinieks (kopçjais îpaðums pirts, ðauras un Vçja apakðveïa. Daþreiz neauglîba izraisa bojâjumus sçkliniekos vai vas deferens, kâ rezultâtâ iepriekðçjâs infekcijas vai traumas. Daþreiz ðî kïûda ir nobrieduðas spermas sçklas, un daþkârt pat pilnîga neauglîba. Arî sirds, nieru un plauðu slimîbas var ietekmçt reproduktîvâs funkcijas.

ârstçðanaPirmais solis, ârstçjot vîrieðu neauglîbu, mainîs dzîves veidu. Protams, palîdzçs fiziskâs aktivitâtes, kâ arî atteikðanâs no tâdâm narkotikâm kâ alkohols. Par situâciju spermas pozitîvi ietekmç zemu tauku diçtu, ceïð rezultâtus un dârzeòus, un sniedzot íermeòa vitamînus un C. Ja neauglîba ir rezultâts hormonâlie traucçjumi ir paredzçtas hormonus. Slimîbu kavçðana individuâlos gadîjumos attiecas uz operâciju.

CçloòiNeauglîbai var bût arî ìençtiskais pamats. Tâdçï ir vçrts bieþi òemt vçrâ panâkumus, kad partneris sasniedza daþus spontânos abortu gadîjumus. Bieþi vien auglîbas samazinâðanâs rodas no novirzçm hromosomâs. Pastâv arî nesenâs izmaiòas cistiskâs fibrozes gçnâ. Neauglîbas iemesls ir turpinât cûku pârvietoðanu. Ðî bçrnîbas slimîba jauniem zçniem, iespçjams, ir ïoti nopietna. Tikai 1/3 vîrieðu pçc dzimumbrieduma var attîstîties sçklinieku iekaisuma pietûkums, kas var ietvert neauglîbu. Seksuâli transmisîvâs slimîbas ir vienlîdz sareþìîtas. Infekcijas, ko rada Chlamydia trachomatis vai Mycoplasma hominis, pat var izraisît pastâvîgu neauglîbu.Ir arî vçrts pieminçt Kallman sistçmu. Tas ir ìençtisks traucçjums, kas raksturojas ar smakas trûkumu vai pazuðanu, kâ arî daþreiz aizkavç pubertâti. Vîrieðiem ar ðo traucçjumu ir ievçrojami mazs sçklinieku skaits, dzimumloceklis un dziïas testosterona lîmenis. Darbiem ir norâdîti pacienti ar sçklinieku laukumu, kas ir lielâki par 2,5 cm.